اعضای هیات علمی

مهندسی برق کنترل
مصطفی اسداللهی

دانشجوی دکتری برق کنترل

علی جوادی

دانشجوی دکتری برق کنترل

حامد حقیقی

دانشجوی دکتری برق کنترل

مونا فرجی نیری

دکتری برق کنترل


اردشیر محمد زاده

دکتری برق کنترل

سید حمزه موسی پور

دانشجوی دکتری برق کنترل

کاوه هوشندی

دانشجو دکتری برق کنترل

مجید غنی ئی زارچ

دانشجوی دکتری برق کنترل

احسان شکری

دانشجوی دکتری برق کنترل

زمانی

دانشجوی دکتری برق کنترل

مهندسی برق الکترونیک

مرتضی نجم آبادی

دانشجوی دکتری برق الکترونیک

مهندسی مکانیک

مرتضی رشیدی مقدم

دکتری مکانیک جامدات