جوادی

جدیدترین مقالات ارائه شده

Mass Estimation and Adaptive Output Feedback Control of Nonlinear Electromagnetic Levitation System

(Journal of Sound and Vibration)

لینک مشاهده کلیک کنید.

photo_2016-12-21_20-46-01

علی جوادی

رشته: برق کنترل

مقطع: دانشجوی دکتری

دانشگاه: علم و صنعت

 

تعداد کل جلسات آموزشی در سایت:

تعداد فیلم های های آموزشی: ۱۴

تعداد حل تمرین ها: ۳

تعداد آموزش نرم افزار: ۰

تعداد مقالات شبیه سازی شده: ۰

دروس و موضوعات ارائه شده

۱- تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن)
۲- حل تمرینات منتخب سیستمهای کنترل غیرخطی
۳- حل تمرینات منتخب سیستمهای ناوبری
۴- حل تمرینات برگزیده کتاب جبر خطی و معادلات دیفرانسیل (بیکر)
۵- کنترل مقاوم فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری و اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)
۶- کنترل مقاوم ∞H فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)
۷- کنترل مقاوم فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت نامعینی پارامتری با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)
۸- کنترل فیدبک خروجی سیستمهای خطی از طریق رویتگر (تخمین‌گر) با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)
۹- کنترل مقاوم سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری و اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)
۱۰- مدلسازی و پیاده‌سازی ارتعاشات جاده برای سیستم کنترل تعلیق فعال خودرو
۱۱- کنترل مقاوم ∞H سیستمهای خطی تحت اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)
۱۲- کنترل مقاوم سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)
۱۳- حل تمرین سیستمهای کنترل دیجیتال اوگاتا
۱۴- آموزش حل ناتساوی های ماتریسی خطی (LMI) با متلب

۱۵-کنترل فیدبک حالت بهینه LQR

۱۶-کنترل فیدبک خروجی بهینه LQG

۱۷-کنترل سیستمهای تاخیردار با استفاده از LMI