زمانی

دکتر زمانی

رشته: برق کنترل

مقطع: دانشجوی دکتری

دانشگاه:صنعتی اصفهان

تعداد کل جلسات آموزشی در سایت:۱۰

تعداد مجموعه های آموزشی:۱

تعداد حل تمرین ها:

تعداد آموزش نرم افزار:

تعداد مقالات شبیه سازی شده:

دروس و موضوعات ارائه شده

۱- آموزش سیستم های آشوبی