هیئت علمی ابردانش

علی جوادی

 • رشته : برق کنترل
 • مقطع : دکتری
 • دانشگاه : علم و صنعت

مصطفی اسداللهی

 • رشته : برق کنترل
 • مقطع : دانشجوی دکتری
 • دانشگاه : تبریز

سید حمزه موسی پور

 • رشته : برق کنترل
 • مقطع : دانشجوی دکتری
 • دانشگاه : اصفهان

حامد حقیقی

 • رشته: برق کنترل
 • مقطع: دانشجوی دکتری
 • دانشگاه: سراسری قزوین

مونا فرجی

 • رشته: برق کنترل
 • مقطع:  دکتری
 • دانشگاه: علم و صنعت

ادشیر محمدزاده

 • رشته: برق کنترل
 • مقطع: دکتری
 • دانشگاه: تبریز

مجید غنی ئی زارچ

 • رشته : برق کنترل
 • مقطع : دکتری
 • دانشگاه : علم و صنعت

احسان شکری

 • رشته : برق کنترل
 • مقطع : دانشجوی دکتری
 • دانشگاه : اصفهان

مرتضی رشیدی مقدم

 • رشته: مکانیک جامدات
 • مقطع: دکتری
 • دانشگاه: علم و صنعت

کاوه هوشمندی

 • رشته: برق کنترل
 • مقطع: دکتری
 • دانشگاه: علم و صنعت

دکتر زمانی

 • رشته: برق کنترل
 • مقطع: دانشجوی دکتری
 • دانشگاه:صنعتی اصفهان