کاوه هوشمندی

کاوه هوشمندی

رشته: برق کنترل

مقطع: دانشجوی دکتری

دانشگاه: علم و صنعت

تعداد کل جلسات آموزشی در سایت:

تعداد فیلم های های آموزشی:۱

تعداد حل تمرین ها: ۳

تعداد آموزش نرم افزار: ۰

تعداد مقالات شبیه سازی شده: ۰

دروس و موضوعات ارائه شده

۱- کنترل پیش بین براساس مدل(MPC)