adaptive

کنترل تطبیقی در متلب


در این پست کنترل تطبیقی در متلب به کاربردی  از صفر تا صد آموزش داده می شود. کنترل تطبیقی یکی از ابزارهای قدرتمند برای کنترل سیستم های خطی و غیرخطی می باشد. همه مطالب ارائه شده به صورت ریز در محیط متلب شبیه سازی می شوند.

مرجع: کنترل تطبیقی نوشته استروم و جزوه کنترل تطبیقی دکتر خاکی صدیق استاد گروه کنترل دانشگاه خواجه نصیر

برای دانلود به انتهای صفحه مراجعه کنید.

سرفصل مطالب:

۱- آشنایی با کنترل تطبیقی

۲- معرفی شناسایی روی خط سیستم ها (روش حداقل مربعات خطا) و مباحث مربوط به آن

۳- رگلاتورهای خود تنظیم جایاب قطب

۴- رگلاتورهای خود تنظیم حداقل واریانس

۵-رگلاتورهای خود تنظیم پیش بین

۶-سیستم های کنترل تطبیقی مدل مرجع


جلسه اول: مقدمه

در این جلسه یک مقدمه ای در مورد تعریف کنترل تطبیقی، اهمیت و کاربردهای آن ارائه می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p

حجم: ۳۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه دوم: شناسایی دینامیک و تخمین پارامترها بر اساس LS

در این جلسه دینامیک سیستم های خطی و  پارامترهای سیستم های غیرخطی بر اساس الگوریتم LS تخمین زده می شود. مباحث ارائه شده در محیط متلب شبیه سازی شده و اثرات انتخاب نوع مدل، نوع سیگنال ورودی از نظر PE و اثر نویز با شبیه سازی نشان داده می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۹۴MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه سوم: شناسایی دینامیک و تخمین پارامترها بر اساس RLS

در این جلسه دینامیک سیستم های خطی و  پارامترهای سیستم های غیرخطی بر اساس الگوریتم RLSتخمین زده می شود. مباحث ارائه شده در محیط متلب شبیه سازی شده و اثرات تغییرات ناگهانی و آرام پارامترها انتخاب نوع مدل، نوع سیگنال ورودی از نظر PE و اثر نویز با شبیه سازی نشان داده می شود. همچنین مسائل forgetting factor  و covariance resetting  بررسی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۱۲۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه چهارم: شناسایی دینامیک و تخمین پارامترها بر اساس ELS

در این جلسه دینامیک سیستم های خطی و  پارامترهای سیستم های غیرخطی در حضور نویز رنگی بر اساس الگوریتم ELS تخمین زده می شود. همچنین نکاتی تکمیلی در خصوص شناسایی حلقه بسته مرتبه لازم برای PE سیگنال ورودی ارائه می شود مباحث در متلب شبیه سازی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۷۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه پنجم: شناسایی در فضای حالت و طراحی رویتگرهای تطبیقی

در این جلسه شناسایی در فضای حالت (زمان پیوسته) بررسی شده و رویتگرهای تطبیقی (Adaptive observer) پایدار با رویکردهای مختلف طراحی می شوند. مباحث ارائه شده  در متلب به صورت سیمولینک شبیه سازی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۱۰۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه ششم: کنترل کننده فیدبک خروجی دینامیکی (جایاب قطب)

در این جلسه مقدمه ای بر رگلاتورهای خودتنظیم (self-tuning regulator) ارائه شده و  کنترل کننده فیدبک خروجی (Dynamic output feedback controller) یا همان جایاب قطب (pole placement) با حداقل مرتبه طراحی می شود. مباحث ارائه شده  درحالت بدون حذف صفر- قطب و  حالت حذف صفر- قطب پایدار در متلب  شبیه سازی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۱۰۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه هفتم: رگلاتورهای خودتنظیم غیرمستقیم (Indirect self tuning regulators)

در این جلسه رگلاتورهای خودتنظیم غیرمستقیم ارائه شده و مسائلی مثل اثر اغتشاش و نحوه حذف اثر آن، اختمام انتگرال گیر (Integrator Windup ) و اثر تخمین دینامیک سیستم با مرتبه بالاتر یا پایینتر از مرتبه واقعی، بحث می شود. همه مباحث به صورت کامل در متلب  شبیه سازی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۱۲۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه هشتم: رگلاتورهای خودتنظیم مستقیم(Direct self tuning regulators)

در این جلسه رگلاتورهای خودتنظیم مستقیم برای سیستم های می12نمم فاز و غیر مینیمم فاز طراحی می شود.  اثر اغتشاش ، اثر تخمین دینامیک سیستم با مرتبه بالاتر یا پایینتر از مرتبه واقعی، و همچنین تاثیر پارامترهای متغیر با زمان در شبیه سازی نشان داده می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۹۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه نهم: رگلاتورهای تصادفی

در این جلسه رگلاتورهای بهینه تصادفی طراحی می شوند ( Stochastic Reqgulators). کنترل کننده های Minimum Variance و Moving Average طراحی شده در متلب شبیه سازی می شوند.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۹۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه دهم: رگلاتورهای تصادفی- بخش دوم حالت تطبیقی (خود تنظیم)

در این جلسه رگلاتورهای خودتنظیم بهینه تصادفی طراحی می شوند (Self-tuning Stochastic Reqregulators ). کنترل کننده های Minimum Variance و   Moving Average در حالت تطبیقی مستقیم و غیر مستقیم طراحی شده در متلب شبیه سازی می شوند. همچنین به مسئله طراحی کنترلر میانگین متحرک برای ردیابی ورودی مرجع پرداخته می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۱۰۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه یازدهم: رگلاتورهای تصادفی تعمیم یافته

در این جلسه رگلاتورهای خودتنظیم تعمیم یافته طراحی می شوند (generalized minimum variance Self-tuning  Reqregulators ). این کنترل کننده ها در حالت تطبیقی مستقیم و غیر مستقیم طراحی شده در متلب شبیه سازی می شوند. این کنترل کننده قابل اعمال به سیستم های مینیمم فاز و غیر مینیمم فاز می باشد

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۹۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه دوازدهم: ارزیابی عملکرد کنترل کننده ها

در این جلسه به موضوع مهم ارزیابی عملکرد کنترل کننده ها بر اساس ایده حدقل واریانس پرداخته می شود. (Controller Performance Assessmentq
using the MV Concept ). سه رویکرد مختلف برای بدست آوردن شاخص هریس (Harris) مورد استفاده قرار گرفته شده در متلب شبیه سازی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۸۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه سیزدهم: کنترل کننده پیش بین یک گام به جلو

در این جلسه کنترل کننده پیش بین یک گاqم به جلو (One Step-Ahead Predictive Control) برای سیستم های مینیمم فاز و غیر مینیم فاز طراحی شده و در متلب شبیه سازی می شود همچنین اثرات تاخیر، نامیعنی گین و اغتشاش با شبیه سازی نشان داده می شود.


محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۹۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه چهاردهم: کنترل کننده تطبیقی پیش بین یک گام به جلو برای سیستم های نامعین

در این جلسه کنترل کننده پیش بین یک گاqم به جلو (One Step-Ahead Predictive Control) به صورت تطبیقی برای سیستم های مینیمم فاز و غیر مینیم فاز با دینامیک نامعین طراحی شده و در متلب شبیه سازی می شود. علاوه بر دینامیک سیستم، تأخیر نیز نامعین فرض می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۱۰۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه پانزدهم: کنترل کننده تطبیقی پیش بین تعمیم یافته GPC

در این جلسه کنترل کننده پیش بین تعمیم یافته (Generalized Predictive Control)q با افق پیش بینی دلخواه طراحی و پیاده سازی می شود. این کنترل کننده هم به صورت mfile و هم به صورت Simulink پیاده سازی شده و به سیستم های مختلف در حوزه زمان گسسته و زمان پیوسته اعمال می شود. شبیه سازی ها  به صورت گویا و ساده طراحی شده تا به راحتی قابل ویرایش و  اعمال به سیستم های مختلف باشد.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۸۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه شانزدهم: کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع، روش گرادیان

در این جلسه مقدمه بر کنترل تطبیقی مدل مرجع (Model Reference Adaptive Control) اqرائه شده و روش گرادیان (MIT Rule) با چندین مثال گویا شرح داده می شود. این کنترل در متلب بر روی مدل مرتبه دوم یک موتور DC با پارامترهای نامعین پیاده سازی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۱۱۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه هفدهم: کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع، روش گرادیان نرمالیزه شده

در این جلسه کنترل تطبیقی مدل مرجع روش گرادیان نرمالیزه شqده ( Normalized MIT Rule Model Reference Adaptive Control )  شرح داده می شود. با شبیه سازی های مختف اثر تاخیر، اغتشاش خارجی، پارامترهای متغیر با زمان و همچنین مرتبه مدل نشان داده می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۹۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه هجدهم: کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع، روش لیاپانوف

در این جلسه کنترل تطبیقی مدل مرجع روش لیاپانوف ( Model Reference Adaptive Control Based on Lqyapunov stability analysis)  با مثال های مختلف شرح داده می شود. ضرایب کنترلر PI برای موتور DC با استفاده از این روش تنظیم می شود. با شبیه سازی های مختلف، اثر سطح سیگنال مرجع، اندازه نرخ تطبقی، پارامترهای متغیر با زمان و همچنین مرتبه مدل نشان داده می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۹۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


 

این مجموعه در حال تکمیل شدن است…..


اضافه‌کردن به سبدخرید

توجه توجه!!: در صورتیکه مایل به پرداخت از طریق کارت می باشید هزینه را به شماره کارت زیر (بنام موسی پور) واریز فرموده و سپس اطلاعات زیر رو به شماره زیر پیامک کنید. بعد از پرداخت و پیامک نمودن اطلاعات زیر لینک دانلود رو به ایمیلتون می فرستیم.

شماره پرداخت

محصول و جلسات خریداری شده

ایمیل

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۹۱۱۳۵۳

شماره موبایل: ۰۹۱۶۲۹۶۳۸۷۰

۲۵ نظر

 1. سلام دکتر آیا این آموزش کل سرفصل های وزارت علوم را در بر میگیرد . بنده به علت مشغله کاری شرایط حضور کامل در کلاس خودمان را ندارم
  آیا این آموزش به نحوی هست که کامل بهش اکتفا کنم؟
  با تشکر از زحماتی که متقبل میشوید.

  [پاسخ]

  دکتر محمدزاده پاسخ در تاريخ اسفند ۸ام, ۱۳۹۶ ۱۱:۱۶ ب.ظ:

  @منصور,
  سلام
  تا حد امکان سعی شده است که سرفصل های مهم کنترل تطبیقی پوشش داده شود. سرفصل ها بر اساس جزوه پروفسور خاکی صدیق تنظیم شده است.
  موفق باشین.

  [پاسخ]

 2. سلام وقت بخیر
  ببخشید درس کنترل تطبیقی جلسه چهاردهم MIT نرمالیزه شده با تغییر gama و uc را داخل متلب ران میکنم جواب نمیده خواهشمندم بررسی نماید?

  [پاسخ]

  دکتر محمدزاده پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۶ ۵:۰۳ ب.ظ:

  @علی شهبازی,
  سلام
  ام فایلای MIT_Rule_change_UC و MIT_Rule_change_gama را اجرا کرده سپس برنامه PlotResult اجرا کنید
  همانطور که انتظار داشتیم بر خلاف MIT_Rule سطح سیگنال و قاما تاثیر در پایداری ندارند.
  همه فایلا باید داخل یک پوشه باشند و مسیر اجرای متلب هم همین پوشه باشه.
  برنامه چک شدند نتایج همان نتایجی است که در فیلم می بینید.
  موفق باشین

  [پاسخ]

  علی شهبازی پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۶ ۵:۵۸ ب.ظ:

  @دکتر محمدزاده,
  دکتر دقیقا همین کارو انجام میدم ولی اجرا نمیشه فقط فایل های نرمالیزه شده این مشکل رو دارند بقیه فایلا اجرا میشن

  [پاسخ]

  دکتر محمدزاده پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۶ ۶:۲۳ ب.ظ:

  @علی شهبازی,
  در برخی سیمولینک ها شرایط اولیه داخل برنامه plot می باشد.
  اگه برنامه Plot_result را اجرا کنید سیمولینک داخل برنامه فراخوانی شده و نتایج رسم می شود.
  مثلاً پوشه های زیر :
  NormalizeMIT-Disturbance
  NormalizeMIT-delayEffect
  NormalizeMIT-channgeParam

  [پاسخ]

  علی شهبازی پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۶ ۸:۰۵ ب.ظ:

  @دکتر محمدزاده, بعله متوجه شدم ولی متاسفانه بازهم جواب نداد?

  [پاسخ]

  دکتر محمدزاده پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۶ ۱۰:۵۳ ب.ظ:

  @علی شهبازی,
  از ارورهایی که میده عکس بگیرید و به آدرس زیر ایمیل کنید بررسی کنیم
  intelligent.controlref@gmsil.com

  [پاسخ]

  علی شهبازی پاسخ در تاريخ بهمن ۹ام, ۱۳۹۶ ۷:۵۸ ب.ظ:

  @دکتر محمدزاده,
  سلام دکتر به ایمیلتون ارسال کردم

  [پاسخ]

  دکتر محمدزاده پاسخ در تاريخ بهمن ۹ام, ۱۳۹۶ ۹:۳۰ ب.ظ:

  @علی شهبازی,
  سلام
  ایمیل نیامده. درست ارسال کنید.
  intelligent.controlref@gmail.com

  [پاسخ]

 3. سلام
  میخواستم ببینم این روش ها و کدهای ارائه شده قابلیت تعمیم به سیستم های MISO رو داره؟

  [پاسخ]

  دکتر محمدزاده پاسخ در تاريخ دی ۲۵ام, ۱۳۹۶ ۶:۵۲ ب.ظ:

  @محمد,
  سلام
  روشهایی که در حوزه فضای حالت هستند بله.

  [پاسخ]

 4. سلام آقای دکتر کل جلسات تاکی تکمیل میشه و اینکه شما حل کتاب ioannou رو دارید

  [پاسخ]

  دکتر محمدزاده پاسخ در تاريخ آذر ۲۳ام, ۱۳۹۶ ۸:۵۵ ب.ظ:

  @babak,
  سلام
  از این مجموعه یکی دو جلسه مانده که به زودی آپلود میکنیم
  بحث کنترل تطبیقی بر اساس ایده پسیویتی و شبیه سازی چند مقاله مرتبط. موفق باشین

  [پاسخ]

 5. سلام خسته نباشید

  آموزش ها کی تکمیل میشه ؟
  چه زمانی تخفیف میذارید روی خرید ؟

  [پاسخ]

  دکتر محمدزاده پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۶ ۱۱:۱۹ ق.ظ:

  @محمد,
  با سلام
  تنها بخش کنترل تطبیقی مدل مرجع مونده که شروع کردیم و امیدواریم تا آخر پاییز جمع کنیم.
  ضمناً همین الان هم تخفیف ۴۵ درصدی بر روی کل جلسات اعمال شده است.
  کد تخفیف آذر ماه azar25

  [پاسخ]

 6. سلام آقای دکتر محمد زاده

  من فایل ها رو تا جلسه ۱۴ خریداری و دانلود کردم
  در هنگام مشاهده فایل ها به علت در اختیار نبودن فایل PDF که از روی اون درس میدید به مشکل برخوردم . گاهی اوقات به سرعت صفحات رو تغییر می دید و در نتیجه بیننده گیج میشه و روابط رو نمیتونه به درستی دنبال کنه. لطفا اصل فایل pdf که از روش درس میدید رو برای دانلود قرار بدهید.
  با تشکر

  [پاسخ]

  دکتر محمدزاده پاسخ در تاريخ آبان ۲۷ام, ۱۳۹۶ ۷:۰۵ ب.ظ:

  @رضا,
  با سلام
  مراجع اصلی ما کتاب استروم و جزوه دکتر خاکی صدیق می باشد
  برای دانلود جزوه دکتر صدیق به لینک زیر مراجعه فرمایید
  http://saba.kntu.ac.ir/eecd/khakisedigh/Courses/Adaptive/Index.htm

  [پاسخ]

 7. سلام خدمت شما
  من می‌خوام روش SMC با روش کنترل تطبیقی ادغام کنم. روش SMC از سایتتون گرفتم و خوندم. می‌خواستم بدونم که اگر این آموزشو بگیرم میتونم این کار انجام بدم؟ یعنی به کار من میاد؟ اگر نمیاد به نظر شما من باید چیکار کنم؟ یعنی چه طوری این دو روش با هم ادغام کنم؟ آخه من شنیدم که میگن کنترل تطبیقی خیلی سخته…
  ممنون از شما و سایت خوبتون

  [پاسخ]

  دکتر محمدزاده پاسخ در تاريخ مهر ۲۵ام, ۱۳۹۶ ۲:۳۴ ب.ظ:

  @Mojtaba,
  با سلام
  به روشهای مختلف می توانید اینکارو انجام دهید.
  اگر کل دینامیک را نامعلوم فرض کنید و می توانید مدلغزشی تطبیقی با استفاده از شبکه های عصبی و سیستم فازی طراحی کنید به
  http://www.controlref.com/fnnc_matlab/
  مراجعه کنید.
  اگه دینامیک معلوم باشد و تنها یکسری پارامتر نامعلوم داشته باشیم می توانید با دو رویکرد کنترل تطبیقی لغزشی طراحی کنید.
  در روش اول (رویکرد کنترل تطبیقی غیر مستقیم) پارامترهای نامعلوم سیستم را با استفاده از روشهای ارائه شده در این مجموعه تخمین میزنید و از نتیجه این تخمین در کنترلر خود استفاده می کنید.
  در رویکرد دوم- در تابع لیاپانوفی که قرار است مربع سطح لغزشی را مینیمم کنید مربع خطای تخمین هم باید منیمم شود و قوانین تطبیقی برای تخمین پارمترهای نامعلوم بدست آید. این روش در ادامه این مجموعه در بخش کنترل تطبیقی مدمرجع به تفصیل شرح داده خواهد شد.
  موفق باشین.

  [پاسخ]

 8. سلام آقای دکتر
  واقعا سپاس گزارم بابت این آموزش کمیاب ، من این ترم کنترل تطبیقی دارم .
  فکر میکنید که کلا چند جلسه آموزش باشه و تا کی به اتمام میرسه؟
  من میخوام همشو یکجا بخرم که یکیار هزینه پست بدم

  [پاسخ]

  دکتر محمدزاده پاسخ در تاريخ مهر ۲۵ام, ۱۳۹۶ ۲:۱۰ ب.ظ:

  @رضا,
  با سلام
  حدوداً ۲۵ جلسه خواهد شد. امیدواریم تا آخر آبان تموم بشه.
  موفق باشین.

  [پاسخ]

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *