FC

کنترل تطبیقی در متلب


در این پست کنترل تطبیقی در متلب به کاربردی  از صفر تا صد آموزش داده می شود. کنترل تطبیقی یکی از ابزارهای قدرتمند برای کنترل سیستم های خطی و غیرخطی می باشد. همه مطالب ارائه شده به صورت ریز در محیط متلب شبیه سازی می شوند.

مرجع: کنترل تطبیقی نوشته استروم و جزوه کنترل تطبیقی دکتر خاکی صدیق استاد گروه کنترل دانشگاه خواجه نصیر

برای دانلود به انتهای صفحه مراجعه کنید.

سرفصل مطالب:

۱- آشنایی با کنترل تطبیقی

۲- معرفی شناسایی روی خط سیستم ها (روش حداقل مربعات خطا) و مباحث مربوط به آن

۳- رگلاتورهای خود تنظیم جایاب قطب

۴- رگلاتورهای خود تنظیم حداقل واریانس

۵-رگلاتورهای خود تنظیم پیش بین

۶-سیستم های کنترل تطبیقی مدل مرجع


جلسه اول: مقدمه

در این جلسه یک مقدمه ای در مورد تعریف کنترل تطبیقی، اهمیت و کاربردهای آن ارائه می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p

حجم: ۳۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه دوم: شناسایی دینامیک و تخمین پارامترها بر اساس LS

در این جلسه دینامیک سیستم های خطی و  پارامترهای سیستم های غیرخطی بر اساس الگوریتم LS تخمین زده می شود. مباحث ارائه شده در محیط متلب شبیه سازی شده و اثرات انتخاب نوع مدل، نوع سیگنال ورودی از نظر PE و اثر نویز با شبیه سازی نشان داده می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۹۴MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه سوم: شناسایی دینامیک و تخمین پارامترها بر اساس RLS

در این جلسه دینامیک سیستم های خطی و  پارامترهای سیستم های غیرخطی بر اساس الگوریتم RLSتخمین زده می شود. مباحث ارائه شده در محیط متلب شبیه سازی شده و اثرات تغییرات ناگهانی و آرام پارامترها انتخاب نوع مدل، نوع سیگنال ورودی از نظر PE و اثر نویز با شبیه سازی نشان داده می شود. همچنین مسائل forgetting factor  و covariance resetting  بررسی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۱۲۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه چهارم: شناسایی دینامیک و تخمین پارامترها بر اساس ELS

در این جلسه دینامیک سیستم های خطی و  پارامترهای سیستم های غیرخطی در حضور نویز رنگی بر اساس الگوریتم ELS تخمین زده می شود. همچنین نکاتی تکمیلی در خصوص شناسایی حلقه بسته مرتبه لازم برای PE سیگنال ورودی ارائه می شود مباحث در متلب شبیه سازی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۷۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه پنجم: شناسایی در فضای حالت و طراحی رویتگرهای تطبیقی

در این جلسه شناسایی در فضای حالت (زمان پیوسته) بررسی شده و رویتگرهای تطبیقی (Adaptive observer) پایدار با رویکردهای مختلف طراحی می شوند. مباحث ارائه شده  در متلب به صورت سیمولینک شبیه سازی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۱۰۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه ششم: کنترل کننده فیدبک خروجی دینامیکی (جایاب قطب)

در این جلسه مقدمه ای بر رگلاتورهای خودتنظیم (self-tuning regulator) ارائه شده و  کنترل کننده فیدبک خروجی (Dynamic output feedback controller) یا همان جایاب قطب (pole placement) با حداقل مرتبه طراحی می شود. مباحث ارائه شده  درحالت بدون حذف صفر- قطب و  حالت حذف صفر- قطب پایدار در متلب  شبیه سازی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۱۰۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه هفتم: رگلاتورهای خودتنظیم غیرمستقیم (Indirect self tuning regulators)

در این جلسه رگلاتورهای خودتنظیم غیرمستقیم ارائه شده و مسائلی مثل اثر اغتشاش و نحوه حذف اثر آن، اختمام انتگرال گیر (Integrator Windup ) و اثر تخمین دینامیک سیستم با مرتبه بالاتر یا پایینتر از مرتبه واقعی، بحث می شود. همه مباحث به صورت کامل در متلب  شبیه سازی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۱۲۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه هشتم: رگلاتورهای خودتنظیم مستقیم(Direct self tuning regulators)

در این جلسه رگلاتورهای خودتنظیم مستقیم برای سیستم های می12نمم فاز و غیر مینیمم فاز طراحی می شود.  اثر اغتشاش ، اثر تخمین دینامیک سیستم با مرتبه بالاتر یا پایینتر از مرتبه واقعی، و همچنین تاثیر پارامترهای متغیر با زمان در شبیه سازی نشان داده می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۹۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه نهم: رگلاتورهای تصادفی

در این جلسه رگلاتورهای بهینه تصادفی طراحی می شوند ( Stochastic Reqgulators). کنترل کننده های Minimum Variance و Moving Average طراحی شده در متلب شبیه سازی می شوند.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۹۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه دهم: رگلاتورهای تصادفی- بخش دوم حالت تطبیقی (خود تنظیم)

در این جلسه رگلاتورهای خودتنظیم بهینه تصادفی طراحی می شوند (Self-tuning Stochastic Reqregulators ). کنترل کننده های Minimum Variance و   Moving Average در حالت تطبیقی مستقیم و غیر مستقیم طراحی شده در متلب شبیه سازی می شوند. همچنین به مسئله طراحی کنترلر میانگین متحرک برای ردیابی ورودی مرجع پرداخته می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۱۰۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه یازدهم: رگلاتورهای تصادفی تعمیم یافته

در این جلسه رگلاتورهای خودتنظیم تعمیم یافته طراحی می شوند (generalized minimum variance Self-tuning  Reqregulators ). این کنترل کننده ها در حالت تطبیقی مستقیم و غیر مستقیم طراحی شده در متلب شبیه سازی می شوند. این کنترل کننده قابل اعمال به سیستم های مینیمم فاز و غیر مینیمم فاز می باشد

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۹۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه دوازدهم: ارزیابی عملکرد کنترل کننده ها

در این جلسه به موضوع مهم ارزیابی عملکرد کنترل کننده ها بر اساس ایده حدقل واریانس پرداخته می شود. (Controller Performance Assessmentq
using the MV Concept ). سه رویکرد مختلف برای بدست آوردن شاخص هریس (Harris) مورد استفاده قرار گرفته شده در متلب شبیه سازی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۸۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه سیزدهم: کنترل کننده پیش بین یک گام به جلو

در این جلسه کنترل کننده پیش بین یک گاqم به جلو (One Step-Ahead Predictive Control) برای سیستم های مینیمم فاز و غیر مینیم فاز طراحی شده و در متلب شبیه سازی می شود همچنین اثرات تاخیر، نامیعنی گین و اغتشاش با شبیه سازی نشان داده می شود.


محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۹۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


جلسه چهاردهم: کنترل کننده تطبیقی پیش بین یک گام به جلو برای سیستم های نامعین

در این جلسه کنترل کننده پیش بین یک گاqم به جلو (One Step-Ahead Predictive Control) به صورت تطبیقی برای سیستم های مینیمم فاز و غیر مینیم فاز با دینامیک نامعین طراحی شده و در متلب شبیه سازی می شود. علاوه بر دینامیک سیستم، تأخیر نیز نامعین فرض می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۱۰۰MB

پیش نمایش و فهرست مطالب: کیفیت را روی HD قرار دهید


 

این مجموعه در حال تکمیل شدن است…..


اضافه‌کردن به سبدخرید

توجه توجه!!: در صورتیکه مایل به پرداخت از طریق کارت می باشید هزینه را به شماره کارت زیر (بنام موسی پور) واریز فرموده و سپس اطلاعات زیر رو به شماره زیر پیامک کنید. بعد از پرداخت و پیامک نمودن اطلاعات زیر لینک دانلود رو به ایمیلتون می فرستیم.

شماره پرداخت

محصول و جلسات خریداری شده

ایمیل

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۹۱۱۳۵۳

شماره موبایل: ۰۹۱۶۲۹۶۳۸۷۰

۴ نظر

 1. سلام خدمت شما
  من می‌خوام روش SMC با روش کنترل تطبیقی ادغام کنم. روش SMC از سایتتون گرفتم و خوندم. می‌خواستم بدونم که اگر این آموزشو بگیرم میتونم این کار انجام بدم؟ یعنی به کار من میاد؟ اگر نمیاد به نظر شما من باید چیکار کنم؟ یعنی چه طوری این دو روش با هم ادغام کنم؟ آخه من شنیدم که میگن کنترل تطبیقی خیلی سخته…
  ممنون از شما و سایت خوبتون

  [پاسخ]

  دکتر محمدزاده پاسخ در تاريخ مهر ۲۵ام, ۱۳۹۶ ۲:۳۴ ب.ظ:

  @Mojtaba,
  با سلام
  به روشهای مختلف می توانید اینکارو انجام دهید.
  اگر کل دینامیک را نامعلوم فرض کنید و می توانید مدلغزشی تطبیقی با استفاده از شبکه های عصبی و سیستم فازی طراحی کنید به
  http://www.controlref.com/fnnc_matlab/
  مراجعه کنید.
  اگه دینامیک معلوم باشد و تنها یکسری پارامتر نامعلوم داشته باشیم می توانید با دو رویکرد کنترل تطبیقی لغزشی طراحی کنید.
  در روش اول (رویکرد کنترل تطبیقی غیر مستقیم) پارامترهای نامعلوم سیستم را با استفاده از روشهای ارائه شده در این مجموعه تخمین میزنید و از نتیجه این تخمین در کنترلر خود استفاده می کنید.
  در رویکرد دوم- در تابع لیاپانوفی که قرار است مربع سطح لغزشی را مینیمم کنید مربع خطای تخمین هم باید منیمم شود و قوانین تطبیقی برای تخمین پارمترهای نامعلوم بدست آید. این روش در ادامه این مجموعه در بخش کنترل تطبیقی مدمرجع به تفصیل شرح داده خواهد شد.
  موفق باشین.

  [پاسخ]

 2. سلام آقای دکتر
  واقعا سپاس گزارم بابت این آموزش کمیاب ، من این ترم کنترل تطبیقی دارم .
  فکر میکنید که کلا چند جلسه آموزش باشه و تا کی به اتمام میرسه؟
  من میخوام همشو یکجا بخرم که یکیار هزینه پست بدم

  [پاسخ]

  دکتر محمدزاده پاسخ در تاريخ مهر ۲۵ام, ۱۳۹۶ ۲:۱۰ ب.ظ:

  @رضا,
  با سلام
  حدوداً ۲۵ جلسه خواهد شد. امیدواریم تا آخر آبان تموم بشه.
  موفق باشین.

  [پاسخ]

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *