آموزش آمار و احتمال مهندسی

در این سری از آموزش ها با آموزش درس آمار و احتمال در خدمت شما هستم. جلسات تکمیلی این درس تا آخر دی ماه به مرور روی سایت قرار داده می شود.

جلسه اول :  تبدیل – ترکیب – تاس – سکه – مسئله روز تولد – بازی برد باخت

جلسه دوم : مهره ها – حل سوالات کنکور

جلسه سوم : حل سوالات کنکور

جلسه چهارم : احتمال شرطی – قضیه بیز -اصول احتمال – حل سوالات کنکور

جلسه پنجم : حل سوالات کنکور مربوط به احتمال شرطی و قضیه بیز – تابع توزیع احتمال – امید ریاضی

جلسه ششم : حل سوالات کنکور مربوط  تابع توزیع احتمال , امید ریاضی – واریانس متغیر تصادفی

جلسه هفتم : واریانس متغیر تصادفی – تابع مولد گشتاور – تابع مشخصه – توزیع نرمال و حل سوالات کنکور مربوط به آن

جلسه هشتم : تابع توزیع تجمعی – تابع چگالی احتمال متغیر (y=f(x  بر حسب تابع چگالی احتمال x

جلسه نهم : تابع توزیع تجمعی – تابع چگالی احتمال توام (f(x,y

جلسه دهم : تابع چگالی احتمال توام (f(x,y – تابع چگالی احتمال متغیر x یا y – تابع احتمال شرطی

جلسه یازدهم : میانگین شرطی – میانگین دو متغیره – واریانس  – کواریانس – ضریب همبستگی

جلسه دوازدهم :  حل سوالات مربوط به  واریانس ، کواریانس و ضریب همبستگی 

جلسه سیزدهم :  توزیع های مهم گسسته

جلسه چهاردهم :  توزیع های مهم گسسته و پیوسته

جلسه پانزدهم :  حل سوالات کنکوری مربوط به  توزیع های پیوسته و  گسسته

جلسه شانزدهم :  حل سوالات کنکوری مربوط به  توزیع های پیوسته و  گسسته

فیلم جلسات اول و دوم را رایگان دانلود کنید!


فیلم جلسات سایر جلسات را از اینجا دانلود کنید!

۳۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر