photo_2017-02-25_08-45-43

آموزش سیستم های آشوبی

در سالهای اخیر، پژوهشگران از شاخه های مختلف علوم و مهندسی روش جدیدی تحت عنوان نظریه آشوب برای توصیف پیچیدگی در طبیعت تدوین کرده و گسترش داده اند. امروزه نظریه آشوب به عنوان یک ابزار پردازش قوی جهت بررسی سیستم های پیچیده در طبیعت مطرح است و افق جدیدی را در درک رفتار سیستم های فیزیکی و طبیعی باز کرده است، بطوریکه بسیاری آن را مهمترین کشف قرن بیستم بعد از نظریه کوانتوم و نسبیت انیشتن می دانند. نشان داده شده است که بسیاری از سیستم های مکانیکی، صوتی، نوری، شیمیایی، سیالات، الکترونیکی و بیولوژیکی دارای رفتار آشوبگونه هستند و محققین علاقه زیادی برای تحقیق در رابطه با آنها دارند. هدف این است که در این مجموعه آموزشی نیاز مهندسان و محققان را در زمینه آشوب و کاربرد آن از جنبه تحلیل ریاضی و عملی و خصوصا مفهومی و نظری پوشش دهیم. امید داریم که این مجموعه آموزشی مفاهیم کلی مربوط به تئوری آشوب را برای مهندسان و پژوهشگران رشته های فیزیک کاربردی، مهندسی برق و پزشکی و حتی رشته های علوم پایه پزشکی و توان بخشی در حد قابل قبول در اختیار بگذارد. این آموزش به تدریج جلو خواهد رفت و به معرفی آشوب و سیستم های آشوبی، شاخص های آشوبی، معادلات ریاضی حاکم بر آنها، کاربردها، مثال های عملی، چالش ها و تئوری های ریاضی و اثبات آنها، معرفی سه سیستم معروف آشوبی هنن، لورنز و لجستیک، شبیه سازی شاخص های آشوبی در این سیستم ها، روش های کنترل آشوب و اعمال آن بر یک سیستم مبدل سوییچینگ، شبیه سازی شاخص های آشوبی و مقایسه نتایج شبیه سازی و عملی می پردازد.

پیش نیازها: کنترل غیرخطی و کنترل مدرن

جلسه اول: در این جلسه chaos1 مقدمه ای از آشوب بیان شده است. ابتدا به معرفی آشوب (chaos) پرداخته شده و علت وقوع پدیده آشوب در سیستم ها بیان شده است. در ادامه ضرورت، اهمیت و کاربرد سیستم های آشوبی مورد بحث قرار گرفته و در نهایت دو سیستم آشوبی که عبارتند از یک مدار الکتریکی و یک سیستم بیولوژیکی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

مدت زمان: ۴۹ دقیقه

محتوا: فایل تصویری ۷۲۰p و پاورپوینت درس

پیش نمایش جلسه اول:

جلسه دوم: در جلسه اول از این مجموعه آموزشی به معرفی مقدماتی سیستم های آشوبی پرداخته شد. در جلسه دوم chaos2، به تحلیل ریاضی سیستم های آشوبی پرداخته می شود. ابتدا شاخص های آشوبی معرفی و تعریف می شوند و سپس مورد بررسی از دیدگاه معادلات ریاضی و سرانجام شبیه سازی با نرم افزار matlab قرار می گیرند. این شاخص های آشوبی عبارتند از نگاشت پوئینکاره، نمای لیاپانف و دیاگرام دوشاخگی که در این جلسه به نگاشت پوئینکاره و نمای لیاپانف با استفاده از دو روش محاسبه نماهای لیاپانف از نگاشت های تکراری و محاسبه نماهای لیاپانف از سری های زمانی پرداخته می شود. سپس شبیه سازی نمای لیاپانف با روش کدنویسی متلب مورد بررسی قرار می گیرد.

مدت زمان: ۴۹ دقیقه

محتوا: فایل تصویری ۷۲۰p و پاورپوینت درس و فایل شبیه سازی matlab

پیش نمایش جلسه دوم:

جلسه سوم: در جلسه اول و دوم این آموزش مقدمه ای از سیستم های آشوبی بیان شد وروابط ریاضی آنها معرفی شوند و شاخص های آشوبی مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفتند. در این جلسه (chaos3) به ادامه بحث شاخص های آشوبی پرداخته می شود. در ابتدا روش تجزیه QR در محاسبه نمای لیاپانف بیان می شود، سپس تجزیه QR به روش گرام-اشمیت بیان می شود و این روش روی سیستم هنن (henon) توسط نرم افزار matlab شبیه سازی می شود. در ادامه سومین شاخص آشوبی به نام نمودار دوشاخگی معرفی می شود و این شاخص بر روی سیستم لجستیک (logistic) شبیه سازی می شود. در قسمت آخر به معرفی یک سیستم معرف آشوب به نام سیستم لورنز پرداخته می شود و جاذب عجیب (lorenz attractor) در این سیستم توسط نرم افزار matlab-simulink شبیه سازی می شود.

مدت زمان: ۵۷ دقیقه

محتوا: فایل تصویری ۷۲۰p و پاورپوینت درس و فایل شبیه سازی matlab و Simulink

پیش نمایش جلسه سوم:

جلسه چهارم: در جلسه اول و دوم و سوم این آموزش مقدمه ای از سیستم های آشوبی بیان شد وروابط ریاضی آنها معرفی شوند و شاخص های آشوبی مورد بررسی و شبیه سازی بر روی سیستم های معروف آشوبی (هنن و لجستیک و لورنز) قرار گرفتند. در این جلسه (chaos4) به بررسی رفتارهای غیرخطی و آشوبگونه بر روی یک سیستم مبدل سوئیچینگ می پردازد. در ابتدا مبدل بوست الکترونیک قدرت معرفی می شود و محدوده رنج عملکرد آن مشخص می شود. سپس این مبدل الکترونیک قدرت مورد مدلسازی قرار می گیرد. برای اینکه بتوان رفتارهای آشوبگونه را در این مبدل نشان داد نیاز به مدلسازی غیرخطی این مبدل است. پس این مبدل به روش زمان گسسته مدلسازی می شود. در ادامه روش کنترل مد جریان مبدل معرفی می شود و به قسمت مدلسازی اضافه می گردد. سپس نواحی عملکرد مبدل بوست تحت کنترل مد جریان توسط نرم افزار psim (powersim) شبیه سازی می شود.

مدت زمان:  ۶۸ دقیقه

محتوا: فایل تصویری ۷۲۰p و پاورپوینت درس و فایل شبیه سازی psim و pdf مقاله

پیش نمایش جلسه چهارم:

جلسه پنجم: در جلسه اول و دوم و سوم وچهارم این آموزش مقدمه ای از سیستم های آشوبی بیان شد وروابط ریاضی آنها معرفی شدند و شاخص های آشوبی مورد بررسی و شبیه سازی بر روی سیستم های معروف آشوبی (هنن و لجستیک و لورنز) قرار گرفتند. در جلسه چهارم (chaos4) به بررسی و مدلسازی رفتارهای غیرخطی و آشوبگونه بر روی یک سیستم مبدل سوئیچینگ پرداخته شد. در این جلسه (chaos5) در ادامه مباحث جلسه پیش، ابتدا دیاگرام دوشاخگی بر مبنای تابع تکراری مورد بررسی و شبیه سازی با نرم افزار matlab قرار می گیرد، سپس دیاگرام دوشاخگی بر مبنای شبیه سازی دقیق مدار در محیط Psim شبیه سازی می شود و با روش قبل مقایسه می گردد. در قسمت آخر آنالیز تئوری دوشاخگی و برخورد مرز مورد بررسی قرار می گیرد و با استفاده از نتایج تحلیل تئوری، مقدار پارامتر کنترل به ازای ورود به این نواحی به دست می آیند.  

مدت زمان:  ۷۳ دقیقه

محتوا: فایل تصویری ۷۲۰p و پاورپوینت درس و فایل شبیه سازی psim وmatlab .

پیش نمایش جلسه پنجم:

جلسه ششم: در جلسه ششم (chaos6) در ادامه مباحث جلسه پیش، ابتدا تحلیل عملکرد آشوبی با استفاده از بزرگترین نمای لیاپانف انجام می شود. سپس نمای لیاپانف مبدل بوست کنترل کننده مد جریان شبیه سازی می شود. در ادامه حلقه بیرونی (حلقه ولتاژ) مبدل بوست کنترل کننده مد جریان بسته می شود و مدلسازی و تحلیل برای حلقه بسته انجام می شود. سپس رفتار دوشاخگی مبدل بوست کنترل کننده مد جریان در حالت حلقه بسته شبیه سازی و تحلیل می شود.

مدت زمان:  ۴۷ دقیقه

محتوا: فایل تصویری ۷۲۰p و پاورپوینت درس و فایل شبیه سازی matlab و فایل کتاب مرجع.

پیش نمایش جلسه ششم:

جلسه هفتم: در جلسه هفتم (chaos7) به مبحث کنترل آشوب پرداخته می شود. در این جلسه ابتدا روش های مختلفی که برای کنترل آشوب وجود دارند معرفی می گردد و سپس به بررسی دو روش تئوری و مهم می پردازیم. روش اول را که روش جبران شیب نام دارد در مبدل بوست کنترل کننده مد جریان پیاده سازی و شبیه سازی می کنیم. ابتدا معادلات کامل مبدل را با حضور پارامتر شیب به دست می آوریم سپس اثر روش جبران شیب در مبدل بوست کنترل کننده مد جریان بررسی می شود و پایدار کردن کنترل کننده مد جریان در حضور اغتشاش با افزودن شیب بیان می شود.

مدت زمان:  ۴۹ دقیقه

محتوا: فایل تصویری ۷۲۰p و پاورپوینت درس.

پیش نمایش جلسه هفتم:

جلسه هشتم: در جلسه هشتم (chaos8) در ادامه مبحث جلسه پیش، به ادامه بررسی روش های کنترل آشوب می پردازد. در این جلسه ابتدا روش جبران شیب از دید کنترل دوشاخگی مورد بررسی تئوری قرار می گیرد، سپس به بررسی حذف آشوب با استفاده از نمودار دوشاخگی و شبیه سازی آن در محیط نرم افزار matlab می پردازیم. در ادامه حذف آشوب با استفاده از نمای لیاپانف بررسی می شود و در محیط matlab شبیه سازی می گردد. در قسمت بعد به روش بعدی کنترل آشوب به نام روش اغتشاش پارامتری رزونانس (Resonant Parametric Perturbation) می پردازیم. ابتدا این روش معرفی می گردد و سپس در محیط نرم افزار متلب مورد شبیه سازی قرار می گیرد.

مدت زمان:  ۴۵ دقیقه

محتوا: فایل تصویری ۷۲۰p و پاورپوینت درس و فایل شبیه سازی matlab و فایل مقاله مرجع.

پیش نمایش جلسه هشتم:

جلسه نهم: در این جلسه (chaos9) هدف بررسی رفتارهای غیرخطی و آشوبگونه در مبدل تصحیح ضریب توان (Power Factor Correction) است. ابتدا نحوه عملکرد مبدل بوست تصحیح ضریب توان مورد بررسی قرار می گیرد، سپس تحلیل تئوری دوشاخگی برای مبدل PFC انجام می شود و رفتارهای ناپایدار در این مبدل بررسی می شود. سپس سه ناحیه عملکرد مبدل PFC در فضای پارامتری آن با رسم شکل و شبیه سازی در متلب توصیف می شوند.

مدت زمان:  ۴۹ دقیقه

محتوا: فایل تصویری ۷۲۰p و پاورپوینت درس و فایل شبیه سازی matlab.

پیش نمایش جلسه نهم:

جلسه دهم: در این جلسه (chaos10) در ادامه مفاهیم جلسه پیش (chaos9)، آنالیز مفاهیم ناپایداری در مبدل تصحیح ضریب توان مورد شبیه سازی در محیط PSIM قرار می گیرد. بدین صورت که با بستن حلقه فیدبک خروجی، موج جریان سلف و نمونه برداری شده آن رسم می شود و رفتارهای پیچیده در آن نشان داده می شود. سپس به مبحث کنترل آشوب در مبدل بوست تصحیح ضریب توان می پردازیم. کنترل دوشاخگی و آشوب در مبدل بوست تصحیح ضریب توان با روش جبران شیب انجام می شود. سرانجام تحلیل تئوری برای این روش کنترلی با روابط ریاضی انجام می شود.    

مدت زمان:  ۴۵ دقیقه

محتوا: فایل تصویری ۷۲۰p و پاورپوینت درس و فایل شبیه سازی PSIM.فایل کتاب مرجع و مقالات پیشنهادی.

پیش نمایش جلسه دهم:

برای خرید کلیک کنید

توجه توجه!!: در صورتیکه مایل به پرداخت از طریق کارت می باشید هزینه را به شماره کارت زیر (بنام موسی پور) واریز فرموده و سپس اطلاعات زیر رو به شماره زیر پیامک کنید. بعد از پرداخت و پیامک نمودن اطلاعات زیر لینک دانلود رو به ایمیلتون می فرستیم.

شماره پرداخت

محصول و جلسات خریداری شده

ایمیل

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۹۱۱۳۵۳

شماره موبایل: ۰۹۱۶۲۹۶۳۸۷۰

۱۰ نظر

 1. @REZA, 7
  به نظر می رسه شما حتی زحمت دیدن پیش نمایش ها را هم به خودتون ندادید . بهتون توصیه می کنم اول هدفتون را از دیدن یک فیلم آموزشی و پژوهش مشخص کنید و کمی وقت بیشتر بگذارید و پیش نمایش های بقیه قسمت ها را با دقت ببینید (با توجه به اینکه هزینه هم برای شما ندارد) بعد در مورد کیفیت یک مجموعه نظر دهید

  [پاسخ]

 2. با سلام
  تشکر میکنم به خاطر وب سایتتون
  دوست عزیز من قسمت اول از مجموعه ۱۰ قسمتی آشوب رو دنبال کردم، بعد دانلود قسمت اول از دانلود بقیه قسمتها پشیمون شدم، واقعا مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان بابت ۱۲ صفحه توضیحات خیلی به صرفه نیست. و همه توضیحات رو هم در حد ۵ دقیقه می باشد که خانم مهندس خیلی کند در صدد نوشتن هستش و زمان بیشتر صرف نگاه کردن به ساختن جملات میشه.آخه میشه از این سریعتر هم نوشت ، مخاطبین شما همه دانشجو مهندسی هستن حداقل به احترام دوستان کمی حرفه ای تر عمل کنید.اصلا نیازی به نوشتن نیست همین نوشته ها رو میشه خیلی مرتب و منظم اسلاید کرد. شما که خود این کاره هستید.
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۶ ۱۰:۳۴ ب.ظ:

  @REZA,
  سلام
  با تشکر از انتقادتون
  عرضم به حضورتون من با اجازه خانم دکتر پاسخ میدم.
  من در پاسخ شما نمیتونم بگم شما متوجه تدریس ایشون نیستین بنابراین با دو چیز میتونم مقایسه کنم. و یک آمار بدم خدمتتون
  در مورد آمار باید عرض کنم این مجموعه هنوز تمام نشده اما تعداد افراد زیادی (اگه خواستید منظورم رو از زیاد هم خدمتتون عرض میکنم) این مجموعه رو تهیه کردن و کسی نگفته من ده تومن دادم و این خیلی زیاد بود.
  در مورد مقایسه با سایتها باید عرض کنم این اولین باری هست که همچین مجموعه ای توسط همچین فرد باسوادی داره ارائه میشه و شما اگه جایی دیدی بگو نسبت به اونجا بدتر بود. ملاک خوب یا بد گفتن ایشون حرف شما نیست.
  در مورد اینکه کند مینویسن اگه حوصله ندارید یک فیلم رو تا آخر تماشا کنید خب این مجموعه رو نخرید مگه این همه کتاب توی بازار نیست؟ چرا نمیرید اون کتابها رو تهیه کنید و مطالعه کنید؟
  در ضمن مگه ایشون سرفصلها رو ننوشتن خب اگه میدونید این سرفصلها دوازده صفحست چرا اومدید و تهیه کردید؟
  از همه اینها گذشته سوال آخر و مهمم اینه که:
  مگه پیش نمایش ها توی سایت قرار داده نشده؟ نکنه توی پیش نمایش ها تند گفتن و شما فریب خوردید؟
  سپاس و درود

  [پاسخ]

  REZA پاسخ در تاريخ فروردین ۲۵ام, ۱۳۹۶ ۴:۲۷ ب.ظ:

  @مدیر سایت,
  با سلام ، از اینکه به انتقادات و پیشنهادات پاسخ میدهید سپاسگذارم.منظور من بیشتر بالابردن سطح کیفی برنامه ها بود با توجه به علومی که در اختیار دارید مانند سایت فرادرس و یا مکتب خانه، با جبران اتلاف زمان از طریق اسلاید به جای نوشتن ، میتوان شاهد جایگاه ویژه ای در کنار این چند سایت شد و این اطمینان را به دانشجویان و پژوهشگران داد که هدف اول شما برآورد خواسته های این دو گروه است نه درآمدزدایی، و با توجه به اینکه قبول دارید که ایشان کمی در ارائه مطالب و بیان آنها کند هستند ،باید گفت زمان برای یک پژوهشگر و یا دانشجو خیلی مهم می باشد ملاک کم حوصلگی نیست بلکه تعامل بین قیمت و حجم مطالب ارائه شده است.
  با آرزوی موفقیت برای شما دوستان عزیز

  [پاسخ]

 3. با سلام
  فایل ها به اینجانب ارسال شده اند ولی متاسفانه برای دانلود با این پیام روبرو می شوم:
  که زمان برای دانلود نمودن به اتمام رسیده. لطفا بررسی کنید.

  سپاسگزارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۶ ۱۱:۲۱ ق.ظ:

  @الهام,
  سلام دوباره فرستادم

  [پاسخ]

 4. سلام محضر شریف همه اساتید
  من این سایت شما رو به چندین دوست خارجی خودم معرفی گردم وانها در زمینه کنترل اشوب دنبال مطالب حرفه ای تر و قابل اسفاده در تزشون مثل کار در قسمت شبکه های عصبی هستند. لکن ایا این مجموعه اشوب را ارتقا میدهید؟

  [پاسخ]

  زمانی پاسخ در تاريخ اسفند ۲۶ام, ۱۳۹۵ ۲:۳۶ ب.ظ:

  سلام. روش های زیادی برای کنترل آشوب وجود دارد. هدف ما در ادامه این جلسات بررسی بیشتر روش های کنترل تئوری و دقیق تر است. لذا در ادامه جلسات این مجموعه آموزشی، کنترل آشوب به روش تئوری جبران شیب و Resonant Parametric Perturbation بررسی خواهد شد و بر روی مبدل بوست کنترل کننده مد جریان و مبدل Power Factor Correction اعمال می شود.
  موفق باشید

  [پاسخ]

 5. سلام. فایلها به ایمیل بنده ارسال شد اما برای دانلود جلسه چهارم با این پیام روبرو میشوم:
  متأسفیم ولی محدودیت‌هایی برای دانلود وجود دارد.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۵ ۹:۵۶ ق.ظ:

  @ehsan,
  سلام
  بله چون بیش از سه بار روی این لینک کلیک شده. شما فقط میتونید سه بار روی یک لینک کلیک کنید
  ممنون

  [پاسخ]

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *