کنترل سیستمهای تاخیردار با استفاده از LMI

کنترل سیستمهای تاخیردار با استفاده از LMI

تاخیر زمانی در بسیاری از سیستمها باعث کاهش عملکرد سیستم و یا حتی باعث ناپایداری سیستم می‌شود و بنابراین باید در مدل سیستم در نظر گرفته شود. سیستمهای مکانیکی، بیولوژیکی، اکولوژیکی، فرایندهای شیمیایی، شبکه های کامپیوتری، شبکه های عصبی و رباتیک جزو این دسته از سیستمها هستند.

در این مجموعه هدف معرفی سیستمهای تاخیردار، بیان نحوه شبیه‌سازی آنها در محیط نرم افزار متلب، تحلیل پایداری آنها با روشهای فرکانسی و زمانی و طراحی کنترل‌کننده برای آنها در حوزه زمان و به ویژه با روش لیاپونوف-کراسوفسکی (Lyapunov-Krasovskii) است. لازم به ذکر است که ابزار مورد نیاز برای طراحی، نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI) بوده و اکثر شروط به صورت LMI استخراج می‌شود. برای آشنایی با تولباکس YALMIP (جهت حل LMI) که در این مجموعه به وفور از آن استفاده شده است، به مجموعه آموزش حل نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI) در متلب مراجعه کنید.

پیش نیازها: آشنایی با نرم افزار متلب و حل LMI در آن با استفاده از تولباکس YALMIP – آشنایی با مفاهیم پایه سیستمهای کنترل


جلسه اول:

معرفی سیستمهای تاخیردار و مراجع مهم در این زمینه


جلسه دوم:

معرفی روش پله و نحوه شبیه‌سازی سیستمهای دارای تاخیر در حالت (جلسه اول بخش شبیه‌سازی)


جلسه سوم:

شبیه‌سازی سیستمهای دارای تاخیر متغیر با حالت و توزیع شده و سیستمهای خنثی


جلسه چهارم:

شبیه‌سازی سیستمهای دارای تاخیر در ورودی  (جلسه آخر بخش شبیه‌سازی)


برای خرید بخش شبیه‌سازی با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

برای خرید کلیک فرمایید

جلسه پنجم:

تحلیل فرکانسی و تابع تبدیل سیستمهای تاخیردار (جلسه اول فصل ۲)


جلسه ششم:

روش مستقیم (Direct Method) برای بررسی پایداری سیستمهای تاخیردار


جلسه هفتم:

کنترل‌پذیری (Controllability) و رویت‌پذیری (Observability) سیستمهای تاخیردار (جلسه آخر فصل ۲)


برای خرید فصل دوم (کتاب Fridman) با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

برای خرید کلیک فرمایید

جلسه هشتم:

معرفی تعاریف پایداری و روشهای کراسوفسکی و رازومیخین برای سیستمهای تاخیردار (جلسه اول فصل ۳)


جلسه نهم:

کاربرد نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI) در تحلیل پایداری سیستمهای تاخیردار و معرفی نامعینی های پلی‌تاپیک


جلسه دهم:

استخراج شروط LMI مستقل از تاخیر با استفاده از روشهای کراسوفسکی و رازومیخین و حل مثالهای ۳-۳، ۳-۴ و ۳-۵


جلسه یازدهم:

استخراج شرط مستقل از تاخیر پایداری مقاوم با استفاده از روشهای کراسوفسکی و حل مثال ۳-۶


جلسه دوازدهم:

معرفی سیستمهای توصیفی و استخراج شرط LMI مستقل از تاخیر برای آنها


جلسه سیزدهم:

معرفی روش توصیفی برای استخراج شروط LMI و حل مثال ۳-۸


جلسه چهاردهم:

معرفی روش توصیفی برای استخراج شروط LMI مستقل از تاخیر و وابسته به تاخیر و روش ماتریسهای وزنی آزاد


جلسه پانزدهم:

بهبود LMI حاصل از روش توصیفی (کاهش محافظه‌کاری) و حل مثالهای ۳-۹ و ۳-۱۰


جلسه شانزدهم:

معرفی  روش محدب متقابل برای کاهش محافظه‌کاری و حل مثالهای ۳-۱۱ و ۳-۱۲


جلسه هفدهم:

استخراج شروط کافی LMI برای پایداری سیستمهای دارای تاخیرهای غیر کوچک و حل مثالهای ۳-۱۳ و ۳-۱۴


جلسه هجدهم:

تحلیل پایداری سیستمهای دارای تاخیر توزیع شده با روش کراسوفسکی و حل مثالهای ۳-۱۵، ۳-۱۶ و ۳-۱۷


جلسه نوزدهم:

معرفی تابعک های لیاپانوف کلی برای سیستمهای خطی تاخیردار


جلسه بیستم:

گسسته‌سازی CLF و حل مثالهای ۵-۱۰ و ۵-۱۱ کتاب Kharitonov


جلسه بیست و یکم:

تحلیل پایداری سیستمهای تاخیردار با استفاده از نامساوی ویرتینگر و حل مثالهای ۳-۱۸، ۳-۱۹، ۳-۲۰ و ۳-۲۱


جلسه بیست و دوم:

تحلیل پایداری سیستمهای غیرخطی لیپشیتز و معرفی ناحیه جذب (جلسه آخر فصل ۳)


برای خرید فصل سوم (کتاب Fridman) با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

برای خرید کلیک فرمایید

جلسه بیست و سوم:

معرفی مفهوم پایداری نمایی و نامساوی هالانی و حل مثال ۴-۱ (جلسه اول فصل ۴)


جلسه بیست و چهارم:

معرفی مفاهیم ISS و Passivity برای سیستمهای تاخیردار و حل مثال ۴-۲


جلسه بیست و پنجم:

معرفی مفهوم بهره L2 برای سیستمهای تاخیردار و حل مثال ۴-۳


جلسه بیست و ششم:

معرفی روش ورودی خروجی و قضیه بهره کوچک و استخراج شروط پایداری به صورت LMI 


جلسه بیست و هفتم:

تحلیل پایداری و بهره L2 برای سیستمهای دارای تاخیر غیر کوچک با روش ورودی خروجی و حل مثال ۴-۴


جلسه بیست و هشتم:

بهره L2 سیستمهای دارای نامعینی پارامتری و سیستمهای دارای تاخیر بینهایت و معرفی اصل بول-پرون


جلسه بیست و نهم:

استخراج شرط کافی پایداری نمایی و تحلیل بهره L2 برای سیستمهای دارای تاخیر توزیع شده بینهایت و حل مثالهای ۴-۵ و ۴-۶


جلسه سی ام:

تحلیل پایداری نمایی سیستمهای دارای تاخیر با توزیع گاما و دارای شکاف و حل مثال ۴-۷


جلسه سی و یکم:

تحلیل پایداری نمایی برای سیستمهای تاخیردار آشفته تکین و حل مثال ۴-۸


جلسه سی و دوم:

تحلیل پایداری  PDE های انتشاری تاخیردار و حل مثال ۴-۹ (جلسه آخر فصل ۴)


برای خرید فصل چهارم (کتاب Fridman) با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

برای خرید کلیک فرمایید

جلسه سی و سوم:

معرفی روشهای مختلف کنترل سیستمهای پیوسته دارای تاخیر در ورودی و یا حالت (جلسه اول فصل ۵)


جلسه سی و چهارم:

معرفی روش کاهش بر اساس روش ‌پیش‌بینی برای سیستمهای دارای تاخیر در ورودی و کنترل بهینه LQR با افق نامحدود


جلسه سی و پنجم:

کنترل مقاوم سیستمهای تاخیردار با استفاده از LMI و حل مثال ۵-۱


جلسه سی و ششم:

فیلترینگ ∞H سیستمهای تاخیردار خطی با استفاده از نامساوی ماتریسی خطی و اعمال آن به سیستم تعلیق خودرو


جلسه سی و هفتم:

تحلیل پایداری و عملکرد سیستمهای تاخیردار با روش DLF و حل مثالهای ۵-۲ و ۵-۳


جلسه سی و هشتم:

کنترل مقاوم سیستمهای تاخیردار خنثای  با روش DLF و اعمال آن به سیستم محفظه موتور راکت (مثال ۵-۴ کتاب) 


جلسه سی و نهم:

معرفی مفاهیم اشباع عملگر و بازه اول تاخیر و استخراج شروط پایداری نمایی


جلسه چهلم:

معرفی مفهوم ناحیه جذب و استخراج شروط لازم برای وارد نشدن به ناحیه اشباع


جلسه چهل و یکم:

حل مثالهای ۵-۵ و ۵-۶ و معرفی روش شرط قطاعی کلی‌شده (جلسه آخر فصل ۵)


برای خرید فصل پنجم (کتاب Fridman) با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

برای خرید کلیک فرمایید


جلسه چهل و دوم:

معرفی روش الحاق جهت حذف تاخیر در سیستمهای گسسته تاخیردار و حل مثال ۶-۱ (جلسه اول فصل ۶)


جلسه چهل و سوم:

استخراج LMI های وابسته به تاخیر برای سیستمهای گسسته تاخیردار و حل مثال ۶-۲


جلسه چهل و چهارم:

معرفی پایداری ورودی به حالت، تحلیل بهره L2 و نامساوی هالانی برای سیستمهای گسسته تاخیردار


جلسه چهل و پنجم:

معرفی LQR با افق نامحدود، روش کاهش و کنترل‌کننده Guaranteed Cost Control برای سیستمهای گسسته تاخیردار و حل مثال ۶-۳


جلسه چهل و ششم:

استخراج LMI های مورد نیاز برای پایداری نمایی سیستمهای گسسته تاخیردار تحت اشباع ورودی و حل مثال ۶-۴ (جلسه آخر فصل ۶)


برای خرید فصل ششم (کتاب Fridman) با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

برای خرید کلیک فرمایید

 

۵۱ نظر

 1. سلام آقای دکتر. خسته نباشید.
  راجع به projection lemma شما اطلاعی دارید؟
  اگر جوابتان بله است. امکانش هست بفرمایید چگونه ماتریس های ضرایب را به دست می آورد؟
  با تشکر

 2. با سلام و خسته نباشید.
  ممنون بابت فیلم های آموزشی مفیدی که در اختیار قرار دادید. جلسه ۲ و ۳ و ۴ تاخیر رو دریافت کردم، که فقط با zxplayer باز میشه. کاش این امکان بود که برای فیلم های تاخیر هم می شد از سایر نرم افزارها مثل
  VLC media player استفاده کرد. چون اصلا با نرم افزار zxplayer نمیشه فیلم رو درست عقب و جلو کرد و یک مقدار کار کردن با این نرم افزار سخته و این امکان نیست که فیلم را روی دقیقه ای که میخوای تنظیم کنی

  1. سلام
   متاسفانه این امکان نیست و برای جلوگیری از سو استفاده برخی ها مجبوریم این تدابیر امنیتی رو بکار بگیریم.

 3. سلام آقای دکتر
  ضمن خسته نباشید و تشکر بابت فیلم‌های کاملتون..
  آیا دیدن این فیلم‌ها کمکی برای کنترل مقاوم سیستم تعلیق با المان‌های غیرخطی همراه ناخیر نامعینی و اغتشاش میکنه؟ اگر میکنه کدوم بخش ها به نظرتون باید متمرکز شد . آیا غیرخطی شدن کلا متفاوت میشه بخواد نامساوی براش بکار برد با این موارد مزاحم؟یا فرق خاصی بین خطی و غیر خطی ایجاد نمیشه در فرآیند lmi .

  1. سلام
   اگر منظورتون اینه که دقیقا مساله کنترل سیستم غیرخطی تاخیردار با نامعینی و اغتشاش در کتاب باشه، نه اینطور نیست.
   در واقع در کتاب هر کدوم از این موارد جداگانه مطرح شده و باید نتایج ارائه شده توسط شما ترکیب شده و LMI های مورد نیاز مساله خودتون رو استخراج کنید.
   مثلا برای سیستمهای غیرخطی میتونید به جلسه ۲۲ مراجعه کنید

 4. سلام اقای دکتر. خسته نباشید.
  سوالی داشتم از خدمتتون.
  در مقاله ای مشاهده کردم که ماتریس LMI به همراه ضریب لیپ شیتز به دست آورده شده بود و به جای ضریب لیپ شیتز در قسمت شبیه سازی، عدد مربوط به آن را جایگزین شده بود.
  میخواستم بدونم شما اطلاعی دارید بیشینه ضریب لیپ شیتز چگونه محاسبه می شود؟
  با تشکر فراوان

  1. سلام
   بستگی داره به تابع غیرخطی و در هر مورد باید جداگانه بررسی بشه.
   کاری که من اغلب انجام میدم رسم تابع غیرخطی برای سیستمهای siso هستش. البته برای سیستمهای دو حالته هم میشه به صورت سه بعدی رویه رو رسم کرد ولی برای ابعاد بالاتر خیلی سخت میشه. بعد ضریب لیپشیتز طوری تعیین میشه که نامساوی لیپشیتز برقرار باشه و خط کل تابع غیرخطی رو پوشش بده

   1. ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر.
    آیا می شود، همیشه بیشینه گرادیان هر تابع چند متغیره غیر خطی را به عنوان ضریب لیپ شیتز در نظر گرفت؟
    با تشکر

    1. اگر تقعر عوض نشه و در محدوده مورد نظر ماکزیمم گرادیان بینهایت نشه به نظر میرسه از این روش بشه استفاده کرد.
     البته در هر صورت باید بعد از استخراج ضریب لیپشیتز حتما تست کنید که نامساوی لیپشیتز برقرار باشه

     1. سپاسگزارم آقای دکتر.
      من ضریب لیپ شیتز را در شبیه سازی هایم، از مقدار کمینه آن بیشتر می گیرم، حتی بعضی اوقات جواب هایم بهتر می شود. آیا چنین چیزی ممکن است؟
      در صورتی که جواب شما بله است، آیا مشکلی ندارد ضریب لیپ شیتز را چند برابر مقدار کمینه آن در نظر بگیریم؟
      با تشکر

      1. این کار باعث افزایش محافظه کاری میشه.
       در واقع وقتی از مقدار مینیمم بیشتر در نظر بگیرید یعنی غیرخطی گری های بیشتری رو پوشش میده و بنابراین ممکنه جوابها بهتر بشه.
       معمولا وقتی این ضریب خیلی زیاد بشه دیگه LMI قابل حل نیست و سعی میشه تا حد ممکن کمترین مقداری در نظر گرفته بشه که نامساوی لیپشیتز برقرار باشه

       1. بسیار متشکرم.
        ماتریسی از نامعینی های غیر خطی را در سیستم خطی با آن مواجه هستم، به صورت:
        ۰]
        (f(x1,x2
        ۰
        [(f(x1,x2
        در این صورت، باید در نهایت نرم ۲ ضرایب لیپ شیتز را به عنوان ضریب نهایی در نظر بگیرم؟

 5. با سلام
  اگر ممکن هست در مورد ایجاد یک مدل فضای حالت با یک کنترل کننده “بدون تاخیر” با استفاده از ” حلقه for “توضیح دهید.
  مثلا plant دارای فضای حالت A,B,C,D باشد و کنترل کننده دارای فضای حالت Ac,Bc,Cc,Dc باشد و سیستم با فیدبک واحد حلقه بسته باشد.
  با تشکر

  1. سلام
   یک نمونه از این حالت در سری فیلم زیر گفته شده:
   http://www.controlref.com/output-feedback-disturbance/
   جلسه سوم حدودا دقیقه ۷۰ به بعد و داخل کد متلب سطر ۱۹۰ تا ۲۰۵ رو ببینید
   البته در این جلسه بحث کنترل مقاوم هستش ولی شبیه سازی با حلقه for به همین رواله
   موفق باشید

 6. با سلام .من قسمت های ۱ تا ۴ را دیدم.شما با استفاده از حلقه for فضای حالت را تعریف کردید.برای ایجاد تاخیر در متغیر حالت(نه تاخیر وابسته به حالت ) با استفاده از تابع (A,B,C,D) ss چه طور باید عمل کنیم؟
  با تشکر

  1. سلام
   در مورد این دستور توضیحی داده نشده ولی داخل آموزشها روشهای شبیه سازی هر نوع سیستم تاخیردار در متلب آموزش داده شده و نیازی به این دستور ندارید.
   این دستور برای سیستمهای خطی (با تاخیر ثابت) قابل استفاده است ولی با روشهایی که داخل فیلمها گفته شده، شما میتونید سیستمهای غیرخطی تاخیردار (حتی با تاخیر متغیر با زمان) رو هم شبیه سازی کنید.
   اگر هدفتون فقط شبیه سازی سیستمهای تاخیردار هست، به جلسات ۲ تا ۴ مراجعه کنید

 7. با سلام و تشکر. سوالی داشتم از آقای دکتر جوادی عزیز.
  چرا برای نرخ تغییر تاخیر بیشتر از ۱(یک) را با نرخ تغییر تاخیر یک یکی گرفته می شود؟
  ممنون میشم پاسخ داده بشود در فیلمها اشاره مختصری صرفا شه بود.

  1. با سلام و ضمن تشکر چرا در تحلیلها و دروس ارایه شده مشتق تاخیر (تاودات) بیشتر از یک با اعداد بالاتر یکی گرفته می شود؟ به عبارت دیگر چرا مرز ۱ گرفته می شود و از انجا به بالا یکسان در نظر گرفته می شود؟با تشکر

   1. سلام
    بهتر بود اشاره می کردید که سوالتون دقیقا مربوط به کدام جلسه و کدام مبحث کتاب هست تا جواب دقیقتر بشنوید.
    به طور کلی اگر LMI ها وابسته به مشتق تاخیر باشند، اتفاقا مهمه که باند بالای مشتق تاخیر چقدر باشه ولی اگر در LMI ها ظاهر نشه، یه LMI مستقل از مشتق تاخیر داریم که برای هر مشتق تاخیری پاسخگو هست

 8. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما استاد ارجمند.
  تشکر ویژه برای آموزش های خوبتون. واقعا ما دانشجویان رشته کنترل به خود مفتخریم که این چنین اساتید با معلوماتی مانند شما داریم.
  سوالی داشتم از خدمتتون آقای دکتر.
  آیا می شود سیستم های تاخیر دار را با فیدبک خروجی دینامیکی مانند سری آموزش های کنترل مقاوم یا با استفاده از رویتگر لیونبرگر کنترل کرد؟

  1. سلام
   شما لطف دارید
   بله امکانش هست. در مقاله دکتر کریمی اینکار انجام شده:
   https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6419815
   البته در این مقاله رویتگر لیونبرگر استفاده نشده و از فیدبک خروجی دینامیک استفاده شده و نامعینی هم وجود نداره
   با اصلاح تابع لیاپونوف احتمالا میشه نامعینی رو هم به سیستم اضافه کرد
   استفاده از رویتگر لیونبرگر برای فرمولبندی LMI کار سختیه مخصوصا اگر نامعینی و اغتشاش هم داشته باشیم

 9. @سیما,
  سلام
  جلساتی که اشاره کردید، قفل گذاری شدند و باید با پلیر اختصاصی سایت باز بشه که میتونید از لینک زیر دانلود کنید:
  http://www.controlref.com/player/
  البته بعد از نصب باید با کد فعالسازی که بهتون ایمیل شده فیلم رو فعال کنید.
  تمام توضیحات باید براتون ایمیل شده باشه
  اگر باز مشکلی داشتید با پشتیبانی تماس بگیرید

 10. با سلام و عرض ارادات
  آیا مطالب عنوان شده در سیستمهای دارای صفر سمت راست نیز صادق است؟ یا محدودیت خاصی وجود خواهد داشت؟

  1. @محمد هدایتی,
   سلام
   شروط ارائه شده در این کتاب برای پایداری یا عملکرد، عموما به صورت شروط کافی هستند و بنابراین پیش شرط خاصی ندارند. اگر نامساوی مورد نظر برقرار بود، در اینصورت حتما سیستم پایدار است و در غیر اینصورت نمیشه نظری داد. این ویژگی شروط کافی است که همیشه یک طرفه هستند

 11. سلام ممنونم از سایت خوبتون
  من یک سیستم حلقه بسته دارم با تعدادی بلوک هر کدام از این بلوک ها به ورودی تاخیر میدهد و در فیدبک هم همین بلوک هارو دارم در واقع یک سیستم مخابراتی بی سیم رو اینجوری مدل کردم که تنها بررسی تاخیر ها برام مهمه . هدف اینه که بررسی پایداری سیستم در اثر اعمال هر یک از این بلوک هاست و بررسی اینکه کدوم تاخیر بیشترین تاثیر را روی پایداری سیستم دارد …
  میخواستم ببینم کدوم یک از جلسات به موضوعی که گفتم ربط داره ؟
  و سوال بعدی اینکه بدون داشتن تابع تبدیل یک سیستم تنها با فرض اینکه یک بلوک یک خط تاخیر سادس میشه تحلیل فوق را انجام داد یا خیر ؟

  1. @ساجده نوروزی,
   برای استفاده از روشهای موجود در کتاب باید شما مدل سیستم رو داشته باشید و بدون مدل هیچ تحلیلی نمیشه کرد.
   اگر هدف طراحی نیست و فقط هدف تحلیل سیستم تاخیرداره و سیستم پیوسته هستش، به فصل ۳ مراجعه کنید و اگر سیستم گسسته باشه به فصل ۶ مراجعه کنید.
   برای اطلاعات بیشتر به توضیحات جلسات و فهرست کتاب مراجعه کنید

 12. سلام دوست عزیز
  ضمن تشکر از زحمت شما،
  بنده از خارج از ایران میخوام بخشهایی از این محصول رو بخرم. اما قادر به ارسال پیامک برای شما نیستم. اگر ممکنه بفرمایید که به چه شکل به شما اطلاع دهم.
  ممنون و سپاسگزارم.

 13. با سلام
  آقای جوادی من ایام عید فیلم های فصل اول و سوم و چهارم کنترل سیستم های تاخیر دار با استفاده از lmi رو خریداری کردم، کدهای فعال سازی که برای من فرستاده شده بود رو به ترتیب وارد کردم فصل چهارم فعال شدند و مابقی خطا میدهند، الان نزدیک ۱۰ روزه این مشکل رو به آقای موسی پور گزارش دادم و هر سه روز یاد آوری کردم،
  هیچ کس پاسخگو نیست. من نمیتونم فیلمهای فصل اول و سوم رو ببینم.
  لطفا شما پاسخ گو باشید!!

  1. @ایوب,
   سلام
   از مشکلی که برای شما پیش اومده خیلی عذرخواهی میکنم و همینطور بابت تاخیر در پاسخگویی.
   من حتما با مدیر سایت صحبت میکنم تا مشکل شما به زودی حل بشه
   باز هم شرمنده بابت ای مشکلاتی که داشتید

 14. با سلام و خسته نباشید.ببخشید آقای دکتر من برای پایان نامه م دنبال یک کار جدید در زمینه کنترل مقاوم هستم ,مد نظر خودم پایدار سازی مقاوم سیستم های غیر خطی (ترجیحا آشوبناک) با اعمال شرایطی در ورودی سیستم هست مقالات زیادی رو هم در این زمینه پیداکردم ولی ایده جدیدی که بخوام در پایان نامه ام از اون استفاده کنم به ذهنم نمیرسه میخاستم ببینم شما امکان مشاوره با پرداخت وجه رو دارید؟ باتشکر

  1. @zahra,
   سلام
   من در زمینه سیستمهای آشوبناک کار نکردم. برای کار جدید هم بهتره از همون مقالات جست و جو کنید اما اگر خواستید id منو از مدیر سایت بگیرید و باهام تماس بگیرید.

 15. سلام و تشکر بخاطر فراهم کردن این مجموعه های ارزشمند
  ببخشید موضوعی که من میخواستم کار کنم سیستم های کنترل شبکه ای دارای تاخیر هست، اگه میشه راهنماییم کنید که کدام جلسات به من کمک میکنند؟ (سرفصل ها رو خوندم اما چیزی پیدا نکردم)
  سوال دوم اینکه در نرم افزار متلب چه جوری میتونم تاخیر رو به ورودی سیستم اعمال کنم؟ یا چه جوری میتونم ورودی کنترلی رو که دارمش به صورت تاخیر دار در بیاورم؟ چون بعدش میخوام با طراحی کنترل کننده های H2 و Hبینهایت عملکرد سیستم رو بهبود ببخشم و همچنین قابلیت اطمینان اون رو بیشتر کنم. (تنها راهی که بلدم از طریق سیمولینک هست که اون چیزی که میخوام نیست چون فقط به سیستم تاخیر اعمال میکنه اما من میخوام خود ورودی تاخیر دار بشه)
  ممنون میشم راهنماییم کنید.
  با تشکر فراوان

  1. @علی,
   با سلام و تشکر از لطف شما
   مبحث NCS در فصل ۷ کتاب بحث شده ولی بعید میدونم فصل ۷ رو پوشش بدم چون تسلطی به سیستمهای شبکه ندارم. میتونید به خود کتاب مراجعه کنید.
   برای جواب سوال دوم به جلسه چهارم مراجعه کنید.
   موفق باشید

 16. با سلام دیدم این موضوع در دسته بندی کنترل بهینه است می خواستم بدانم چه ارتباطی با کنترل بهینه دارد؟ اگر می شود یکم توضیح دهید. ممنون از شما

  1. @rostami,
   سلام
   در بخش اول فصل ۵ کتاب فریدمن، کنترل بهینه LQR سیستمهای تاخیردار بحث شده که به موقع بهش خواهم پرداخت.
   لطفا کمی صبور باشید

 17. با سلام
  مجموعه بسیار ارزشمندی فراهم کردید .
  به عنوان شخصی که تازه میخواستم روی تاخیر شروع به کار کنم باید اعتراف کنم که چندین ماه بنده را جلو انداخت .
  در ضمن تعداد کل جلسات چند تاست ؟

  1. @احسان بادفر,
   با سلام و تشکر از لطف شما
   دقیقا هدف من این بود که هر کس تو این زمینه می خواد وارد بشه در کمترین زمان ممکن به مرز علم برسه و مسایل مهم تو این زمینه رو دیده باشه.
   هنوز معلوم نیست چند جلسه باشه ولی بعیده کمتر از ۳۰ جلسه بشه. روش من این نیست که سر فصلها رو آماده کنم و بعد شروع به تدریس کنم. شروع میکنم و تا جایی که فکر میکنم نیازه پیش میرم
   امیدوارم برای همه مفید باشه

پاسخ دادن به علی جوادی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *