انسیس

fluent-heat-transfer

شبیه سازی انتقال حرارت در انسیس فلوئنت

ترتیب جلسات به صورت زیر است.

ردیف موضوع موارد مطرح شده در جلسه
جلسه ۱ مکانیزمهای انتقال حرارت در فلوئنت  

جابجایی اجباری

جابجایی طبیعی

رسانش

رسانش ورقه ای

تابش و سیستمهای خورشیدی

  ۴۶ دقیقه
جلسه ۲ رسانش خالص

pure conduction

رسانش خالص

شبیه سازی دو بعدی

شبیه سازی سه بعدی

محاسبه شار حرارتی

  ۸۰ دقیقه
جلسه ۳ رسانش خالص در دو جسم جامد متصل بهم اثر عایق بر انتقال حرارت

اثر شیشه بر اتلاف حرارت از دیوار

نحوه اتصال چند جسم جامد و رسانش درون آنها

  ۵۷ دقیقه
جلسه ۴ رسانش گذرا (lumped body)  

ثابت زمانی رسانش

عدد بایوت

رسانش صفر بعدی بر اساس فرضیه جسم lumped

  ۴۱ دقیقه
جلسه ۵ رسانش پوسته ای و مفهوم مقاومت تماسی  

رسانش پوسته ای تک لایه

رسانش در لایه های چداگانه

تولید حرارت در لایه ها

رسانش در ناحیه تماس بین دو جسم (مقاومت تماسی)

contact resistance

  ۶۳ دقیقه
جلسه ۶ طراحی هیت سینک برای قطعات الکتریکی مطالعه پارامتری

ایجاد هندسه پارامتری

بررسی اثر فین ها بر انتقال حرارت

  ۶۰ دقیقه
جلسه ۷ رسانش تحت ضریب هدایت حرارتی ناهمگون

an-isotropic conduction

 

محاسبه ضریب هدایت حرارتی ناهمگون ماده مرکب

اثر رسانش ناهمگون در توزیع دما

  ۴۸ دقیقه
جلسه ۸ انتقال حرارت جابجایی در اطراق بانک لوله ها  

تقسیم بندی انواع جابجایی

مفهوم جابجایی اجباری و طبیعی

ایجاد هندسه دو بعدی بانک لوله ها

شبکه بندی غیر منظم

بررسی مدل اغتشاشی مناسب

  ۵۶ دقیقه
جلسه ۹ انتقال حرارت جابجایی در اطراق بانک لوله ها با شبکه بندی منظم  

شبکه بندی منظم بانک لوله ها

نحوه ایجاد مرز پریودیک

نحوه استفاده از TUI Command

  ۴۸ دقیقه
 
 
 
 
 

نکته بسیار مهم : بخش هدایتی این آموزش تکمیل شده است اما بخش های دیگر شامل انتقال حرارت جابجایی در حال تکمیل و بخش انتقال حرارت تابشی و خورشیدی در دوره دیگری در حال ارائه است.

خرید

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *