آموزش کنترل هواپیما به همراه GUI

مباحثی که خدمت شما بزرگواران ارائه می شود، مربوط به کنترل هواپیما است که از پارت دوم از کتاب Roskam تدریس شده است. منتها قبل از مباحث مربوط به کنترل هواپیما، یک سری شبیه سازی هایی را خانم مهندس رشیدی در طول تدریس درس شبیه سازی هواپیمایشان که از پارت اول از همین کتاب تدریس شده، به صورت سیمولینک انجام داده اند که بنده نحوه انجام این شبیه سازی ها به صورت کد mfile را در چهار جلسه توضیح داده ام. روش های مختلف انتگرال گیری شامل روش انتگرال گیری خود متلب، روش مستطیلی یا اویلر، روش ذوذنقه ای و روش رانگ کوتای مرتبه ۴ توضیح داده شده است و کد متلب مناسب با هر روش در شبیه سازی پیاده شده است. در نهایت هم واسط های گرافیکیی(GUI) تولید شده که هر چهار روش انتگرال گیری داخل آن قرار گرفته اند که با استفاده از آن می توان پاسخ هر چهار روش انتگرال گیری را با هم مقایسه کرد.

و اما نکته ای که در آموزش این درس وجود دارد و شاید آن را متمایز از سایر درس ها می کند، تولید و استفاده از واسط های گرافیکی(GUI)  علاوه بر کدهای متلب است که در حین درس و متناسب با موضوع بحث، تولید و استفاده شده اند که هم برای راحتی کار و هم فهم موضوع می تواند کمک بسیاری بکند.

ضمناً جهت یادگیری و نحوه ایجاد واسط های گرافیکی(GUI) در متلب می توانید در همین سایت به آموزش واسط های گرافیکی(GUI) در متلب مراجعه و یا در اینجا کلیک کنید.

لطفا برای خرید به انتهای پست مراجعه نمایید.

جلسه اول: در این جلسه سیمولینکی که در جلسه پنجم از تدریس شبیه سازی هواپیما از مباحث خانم مهندس رشیدی نوشته شده به صورت کد ام فایل متلب با استفاده از روش انتگرال گیری خود متلب نوشته شده است.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۳۲ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۵۱ دقیقه

جلسه دوم: در این جلسه نحوه تبدیل یک معادله دیفرانسیل به یک معادله انتگرالی و همینطور انتگرال گیری به روش اویلر توضیح داده شده است و در نهایت کد ام فایل متلب با استفاده از روش انتگرال گیری اویلر برای سیمولینک جلسه قبل نوشته شده است.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۰۸ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۴۴ دقیقه

جلسه سوم: در این جلسه انتگرال گیری به دو روش ذوذنقه ای و رانگ کوتای مرتبه ۴ توضیح داده شده است و کد ام فایل متلب با استفاده از هر دو روش برای سیمولینک جلسه قبل نوشته شده است. در نهایت هم یک واسط گرافیکی(GUI) تولید شده که هر چهار روش انتگرال گیری داخل آن پیاده شده اند.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۱۵ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۴۳ دقیقه

پیش نمایش جلسه سوم:

جلسه چهارم: در این جلسه سیمولینکی که در جلسه هفتم از تدریس شبیه سازی هواپیما نوشته شده به صورت کد ام فایل متلب با استفاده از هر چهار روش انتگرال گیری(هم برای Looke up Table و هم برای موتورهای هواپیما) نوشته شده است. در نهایت هم برای هر کدام یک واسط گرافیکی تولید شده که هر چهار روش انتگرال گیری داخل آن پیاده شده اند.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۵۵ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۵۸ دقیقه

جلسه پنجم: از این جلسه به بعد، از فصل هشتم به بعد کتاب Roskam که مربوط به مباحث کنترلی هواپیما است، تدریس می شود که کاملا هم مجزا از پارت یک می باشد. تنها چیزی که از پارت یک مورد نیاز می باشد، صرفا توابع تبدیل هواپیما در شرایط مختلف پروازی است که به عنوان مقدمه ای برای این جلسات در نظر گرفته می شوند.

در فصل هشتم کتاب تئوری و کاربردهای دیاگرام بود مورد بررسی قرار گرفته اند.

در این جلسه پاسخ فرکانسی سیستم های خطی مورد بررسی قرار گرفته اند. به این صورت که یک ورودی سینوسی با یک دامنه و فرکانس مشخص به یک سیستم اعمال شده و با محاسبه پاسخ، اختلاف فاز و دامنه بین ورودی و خروجی محاسبه می شود. همینطور دو روش تبدیل یک تابع تبدیل به کسرهای جزئی، همچنین دو روش محاسبه پاسخ حوزه زمان با استفاده از حوزه فرکانس بیان شده است.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۸۱مگابایت

مدت زمان آموزش: ۸۲ دقیقه

پیش نمایش جلسه پنجم:

جلسه ششم: در این جلسه پاسخ فرکانسی سیستم های خطی با استفاده از تابع تبدیل حلقه باز مورد بحث قرار گرفته است و نمودار اندازه و فاز برای توابع تبدیل مرتبه اول و دوم بر حسب فرکانس بدست آمده اند.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۸۲ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۸۰ دقیقه

پیش نمایش جلسه ششم:

جلسه هفتم: در این جلسه نحوه بدست آوردن پاسخ فرکانسی توابع تبدیل با استفاده از مجانبها توضیح داده شده است. توابع تبدیل مورد بحث در این جلسه عبارتند از: مشتق گیر، انتگرال گیر و توابع تبدیل مرتبه اول. همینطور کدهای متلب متناسب با درس نوشته و توضیح داده شده اند. در نهایت هم یک واسط گرافیکی(GUI) تولید شده که برای هر تابع تبدیل دلخواهی که قطب های مختلط نداشته باشد، نمودار اندازه و فاز آن را به همراه مجانبهایش رسم می کند.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، فایل متلب

حجم کل فایل: ۲۱۸ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۸۱ دقیقه

پیش نمایش جلسه هفتم:

جلسه هشتم: در این جلسه نحوه بدست آوردن پاسخ فرکانسی توابع تبدیل مرتبه دوم با استفاده از مجانبها توضیح داده شده است. همینطور کدهای متلب متناسب با درس نوشته و توضیح داده شده اند. در نهایت هم دو واسط گرافیکی(GUI) تولید شده است.

  1. واسط گرافیکیی که نمودار اندازه و فاز یک تابع تبدیل مرتبه دو استاندارد را به همراه مجانبهایش رسم می کند. در این واسط دو تا مارکرهم(یکی برای فرکانس شکست و یکی هم برای نسبت میرایی) قرار داده شده است که با تغییر آنها(و در نتیجه تغییر تابع تبدیل)، به طور همزمان پاسخ فرکانسی هم تغییر می کند و اثر این دو پارامتر روی پاسخ فرکانسی خیلی خوب دیده می شود.
  2. واسط گرافیکیی که نمودار اندازه و فاز یک تابع تبدیل دلخواه از هر مرتبه ای را رسم می کند.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۹۱ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۶۷ دقیقه

پیش نمایش جلسه هشتم:

جلسه نهم: در این جلسه کاربرد دیاگرام بود در هواپیما توضیح داده شده است. در نهایت هم یک واسط گرافیکی(GUI) تولید شده است که دیاگرام بود هر تابع تبدیل دلخواهی را به همراه مجانب های مرتبه اول و دوم تشکیل دهنده آن تابع تبدیل، همینطور مجانب کلی آن تابع تبدیل را رسم می کند.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۵۸ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۶۳ دقیقه

پیش نمایش جلسه نهم:

جلسه دهم: در این جلسه در بخش ۸-۴-۲ نمودار بود توابع تبدیل هواپیما در ۲ کانال سمت و غلت برای زوایای بتا، رول و سای به همراه نرم افزار متلب نمایش و توضیح داده شده اند. پاسخ ها در فرکانس های شکست مودهای اسپیرال، رول و داچ رول با هم مقایسه شده اند. در نهایت هم یک واسط گرافیکی تولید شده که نمودار بود هر نوع تابع تبدیلی را به همراه مجانب هایش رسم می کند.

در بخش ۸-۵ هم کاربرد معکوس دیاگرام بود توضیح داده شده است. به این صورت که اگر بدست آوردن تابع تبدیل یک سیستم پیچیده باشد، می توان با استفاده از یک ورودی سینوسی، خروجی سیستم را بدست آورده و از طریق نمودار بود بدست آمده، تابع تبدیل سیستم را بدست آورد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، فایل متلب، واسط گرافیکی

حجم کل فایل: ۲۲۶ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۸۰ دقیقه

پیش نمایش جلسه دهم:

جلسه یازدهم: در این جلسه فصل ۹ کتاب شروع می شود. توضیحاتی راجع به سیستم های کنترل فیدبک و همین طور اهدافی که از این سیستم ها مورد انتظار است، داده می شود. فیدبک های مورد استفاده در این سیستم ها معرفی می شود. در بخش ۹-۱ سیستم فنر، جرم، دمپر به عنوان مثالی از سیستم کنترل فیدبک توضیح داده می شود. در بخش ۹-۲ هم سیستم حلقه بسته یاو دمپر جهت افزایش دمپینگ سیستم مورد بررسی قرار می گیرد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت

حجم کل فایل: ۱۴۹ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۶۱ دقیقه

جلسه دوازدهم: در این جلسه در بخش ۹-۳-۱ قواعد اساسی جهت رسم نمودار مکان ریشه بیان می شوند.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت

حجم کل فایل: ۱۵۳ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۶۱ دقیقه

جلسه سیزدهم: در این جلسه در بخش ۹-۳-۲ نحوه بدست آوردن مجانب های مکان ریشه توضیح داده شده اند. محل تلاقی مجانب ها، همینطور زاویه مجانب ها با محور حقیقی بدست آمده اند. در نهایت هم نحوه بدست آوردن زاویه خروج از قطب ها و ورود به صفرهای تابع تبدیل حلقه باز بیان شده است.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت

حجم کل فایل: ۱۳۰ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۵۱ دقیقه

جلسه چهاردهم: در این جلسه مثالی راجع به رسم نمودار مکان هندسی بیان شده است. در طول مثال، مجانبها، زوایای خروج از قطب ها و ورود به صفرها بدست آمده اند. نحوه بدست آوردن نقاط شکست بیان شده است. همینطور محل تلاقی مکان با محور موهومی با دو روش، یکی جاگذاری فرکانس به جای متغیر لاپلاس و دیگری هم با استفاده از جدول راث بدست آمده اند.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، واسط گرافیکی

حجم کل فایل: ۱۸۵ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۷۳ دقیقه

جلسه پانزدهم: در این جلسه کاربرد روش نمودار بود در تحلیل سیستم کنترل مورد بررسی قرار گرفته است. تعاریف فرکانس قطع بهره، فرکانس قطع فاز، حد بهره و حد فاز بیان شدند و مقادیرشان در دو مثال با استفاده از متلب بدست آمدند. در نهایت هم نکته ای در مورد رسم مکان هندسی بیان و نحوه رسم مکان هندسی شکل ۹٫۳ بیان شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۴۶ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۶۰ دقیقه

جلسه شانزدهم: روش مکان هندسی و نمودار بود هر دو روشهای حوزه فرکانس هستند. از آن طرف، سیستم های کنترل واقعی در حوزه زمان کار می کنند. ارتباط بین حوزه فرکانس و حوزه زمان در این جلسه بیان شده است. این ارتباط برای توابع تبدیل مختلف انجام و در نهایت هم یک واسط گرافیکی معرفی شده است که در هر تابع تبدیل، اثر تغییر پارامترهای تابع تبدیل، در حوزه زمان نشان داده شده است.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، واسط گرافیکی

حجم کل فایل: ۱۷۷ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۶۶ دقیقه

پیش نمایش جلسه شانزدهم:

جلسه هفدهم: در این جلسه مشخصات حوزه فرکانس سیستم مانند حدود پایداری، پهنای باند و …، مشخصات حوزه زمان مانند فراجهش، زمان صعود و …، همینطور مشخصات خطا بیان شده اند. نوع سیستم، همینطور ضرایب خطای موقعیت، سرعت و شتاب برای یک سیستم فیدبک واحد و یک سیستم کلی بیان شدند. فایل های متلب مرتبط نوشته شدند. در نهایت هم حساسیت سیستم به هر یک از پارامترهایش توضیح داده شدند.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۷۷ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۷۲ دقیقه

جلسه هجدهم: در این جلسه چند تا از کاربردهای طراحی سیستم کنترل فیدبک مانند تخصیص قطب، جبران کننده لگ(پس فاز) و … بیان شده اند. توضیحاتی راجع به سیستم های فیدبک چند حلقه ای داده شده است. فایل های متلب مربوطه تولید شده اند. در نهایت هم یک واسط گرافیکی در متلب جهت تنظیم قطب جبران کننده تولید شده است که به کاربر این امکان را می دهد که با تغییر قطب جبران کننده و بهره سیستم برای هر تابع تبدیل دلخواهی، به طور همزمان نمودار مکان هندسی و بود سیستم حلقه باز را ببیند. همینطور مکان قطب های حلقه بسته هم در نمودار مکان هندسی مشخص شده است.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، فایل متلب، واسط گرافیکی

حجم کل فایل: ۱۹۶ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۷۳ دقیقه

پیش نمایش جلسه هجدهم:

جلسه نوزدهم: در این جلسه چند کاربرد دیگر از کاربردهای طراحی سیستم کنترل فیدبک مانند جبران کننده لید-لگ(پیش فاز-پس فاز) و همین طور حذف صفر و قطب بیان شده اند. فایل های متلب مربوطه تولید شده اند. در نهایت هم یک واسط گرافیکی در متلب جهت تنظیم قطب جبران کننده لید لگ تولید شده است که به کاربر این امکان را می دهد که با تغییر قطب جبران کننده و بهره سیستم برای هر تابع تبدیل دلخواهی، به طور همزمان نمودار مکان هندسی و بود سیستم حلقه باز را ببیند. همینطور مکان قطب های حلقه بسته هم در نمودار مکان هندسی مشخص شده است.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، فایل متلب، واسط گرافیکی

حجم کل فایل: ۱۴۸ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۵۵ دقیقه

جلسه بیستم: در این جلسه از دیگر کاربردهای طراحی سیستم کنترل فیدبک، کانکتورهای ریشه برای صفر و قطب های متغیر بیان شده است. به این صورت که اگر بخواهیم نمودار مکان هندسی را به ازای تغییرات یک قطب و یا صفری از سیستم بررسی کنیم، چگونه این کار انجام می شود که این کار به ۲ صورت انجام شده و فایل های متلب مربوطه هم تولید شده اند.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۳۷ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۵۰ دقیقه

جلسه بیستم و یکم: در این جلسه کل فصل ۱۰ کتاب تدریس شده است. تابع تبدیل خلبان بدست آمده و با استفاده از مدل بدست آمده، مباحث مربوط به کنترل زاویه رول و فراز بیان شده اند. فایل های متلب مربوطه هم تولید شده اند.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، فایل متلب

حجم کل فایل: ۲۰۹ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۷۸ دقیقه

جلسه بیستم و دوم: در این جلسه فصل ۱۱ کتاب شروع می شود. مقداری از مبحث میراگرهای سمت بیان شد. مدار واش اوت(washout circuit) مورد بررسی قرار گرفت. فایل های متلب مربوطه تولید شدند و در نهایت هم یک واسط گرافیکی جهت رسم مکان هندسی، نمودار بود و پاسخ پله سیستم حلقه بسته برای هر دو حالت فیدبک واحد و غیر واحد معرفی شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، فایل متلب، واسط گرافیکی

حجم کل فایل: ۱۳۸ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۵۳ دقیقه

پیش نمایش جلسه بیست و دوم:

جلسه بیستم و سوم: در این جلسه ادامه مبحث میراگرهای سمت بیان شد. اثر انحراف زاویه ژایرو مورد بررسی قرار گرفت. فایل های متلب مربوطه تولید شدند و در نهایت هم یک واسط گرافیکی جهت رسم مکان هندسی، نمودار قطب و صفر و پاسخ پله سیستم حلقه بسته جهت بررسی اثر انحراف زاویه ژایرو معرفی شد. همینطور مبحث میراگرهای پیچ هم به همراه فایل های متلب بیان شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، پاورپوینت، فایل متلب، واسط گرافیکی

حجم کل فایل: ۱۴۶ مگابایت

مدت زمان آموزش: ۵۲ دقیقه

پیش نمایش جلسه بیست و سوم:

===============================================================================

۴ comments

  1. سلام. وقت بخیر . در حال حاضر بیست و سه جلسه از آموزشهای کنترل هواپیما روی سایت قرار گرفته ولی هنوز چیزی از طراحی کنترل کننده در اون دیده نمیشه .

  2. سلام . وقت بخیر . در این دوره جدید قرار بود ادامه درس خانم رشیدی تدریس بشه . یعنی طراحی کنترل کننده .با توجه به فایل هایی که من تهیه کردم هیچ کدوم داخلش نبود.

    1. سلام وقت شما هم بخیر.
      بله قراره که طراحی کنترل کننده تدریس بشه و ان شاءالله میشه ولی هنوز تکمیل نشده. سعی می کنم هر هفته ان شاءالله یک جلسه داخل سایت بذارم.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *