شناسایی سیستمهای دینامیک

در بسیاری از کاربردها مانند طراحی کنترل‌کننده، شبیه‌سازی سیستم، تحلیل رفتار سیستم و پیش‌بینی آینده نیازمند به یک مدل از سیستم تحت بررسی هستیم. شناسایی سیستم الگوریتمهایی را در اختیار ما قرار می‌دهد که بتوانیم از داده‌های ورودی و خروجی سیستم یک مدل مناسب بدست آوریم که رفتار آن با رفتار سیستم واقعی تا حد ممکن نزدیک باشد.

مرجع اصلی در این سری فیلمها، کتاب شناسایی سیستمهای دینامیک نوشته رولف آیزرمن (۲۰۱۱) است. به طور خلاصه، روشهای شناسایی پارامتری (Parametric) و غیر پارامتری (Non-parametric)، حلقه باز (Open-loop) و حلقه بسته (Closed-loop)، بازگشتی (Recursive) و غیربازگشتی (Non-recursive)، زیرفضا (Subspace Methods)، همرشتاین (Hammerstein Model) و وینر (Wiener Model)، بر اساس همبستگی (Correlation)، حداقل مربعات (Least Squares)، Maximum Likelihood، مدلهای AR، ARMA، ARX، ARMAX، BJ، FIR، فضای حالت و تابع تبدیل، در حوزه زمان و فرکانس و سریهای زمانی (Time Series) مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین تولباکس شناسایی متلب معرفی شده و مثالهای مختلفی با آن حل می‌شود.

توجه: فصلهای ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۴ کتاب آیزرمن در این مجموعه ارائه نمی‌شود. علت ارائه نشدن فصل ۲۰ عدم تسلط مدرس در زمینه شبکه‌های عصبی است. فصل ۲۱ مربوط به تخمین پارامتر با استفاده از فیلتر کالمن EKF است. با توجه به اینکه تخمین پارامتر با استفاده از خانواده فیلتر کالمن به تفصیل در مجموعه تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) مورد بررسی قرار گرفته است (جلسه ۸۸)، در اینجا دوباره ارائه نمی‌شود. برای دسترسی به مجموعه تخمین بهینه حالت اینجا کلیک کنید. همچنین فصل ۲۲ مربوط به مسایل حل عددی در مساله شناسایی است که به خاطر اهمیت کم آن ارائه نمی‌شود. در نهایت، فصل ۲۴ مربوط به اعمال روشهای مختلف ارائه شده در کتاب بر روی کاربردهای مختلف بوده و صرفا نتایج نشان داده شده‌اند و نیاز به توضیح خاصی ندارد.

پیش نیازها: آشنایی با نرم افزار متلب – آشنایی اولیه با سیگنالهای تصادفی و جبر خطی

لطفا قبل از ادامه پست، کلیپ کوتاه زیر را حتما ببینید:

برای اطلاع از فهرست موضوعی تمام جلسات اینجا کلیک کنید


جلسه اول

مقدمه


جلسه دوم

تعریف شناسایی و طبقه‌بندی روشهای شناسایی


جلسه سوم

مرور روشهای شناسایی و سیگنالهای تحریک


جلسه چهارم

مسایل کاربردی خاص، زمینه‌های کاربردی و مرور مراجع


برای خرید فصل اول با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید


جلسه پنجم

مدلهای ریاضی سیستمهای دینامیکی خطی


جلسه ششم

مدلهای زمان پیوسته سیگنالهای تصادفی


جلسه هفتم

مدلهای زمان گسسته سیگنالهای تصادفی


جلسه هشتم

تعیین پارامترهای مشخصه و سیستمهای دارای خاصیت انتگرالی و مشتقی


برای خرید فصل دوم با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید


جلسه نهم

محاسبات عددی تبدیل فوریه


جلسه دهم

پنجره‌بندی، تبدیل موجک و پریودوگرام


برای خرید فصل سوم با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید


جلسه یازدهم

تبدیل فوریه سیگنالهای غیرمتناوب


جلسه دوازدهم

تعیین پاسخ فرکانسی و تاثیر نویز


برای خرید فصل چهارم با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید


جلسه سیزدهم

تعیین پاسخ فرکانسی با سیگنالهای تست سینوسی، مستطیلی، ذوزنقه‌ای، چند فرکانسی و فرکانس متغیر


جلسه چهاردهم

اندازه‌گیری پاسخ فرکانسی با توابع همبستگی


جلسه پانزدهم

اندازه‌گیری پاسخ فرکانسی با روش همبستگی متعامد


برای خرید فصل پنجم با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید


جلسه شانزدهم

تخمین توابع همبستگی و تحلیل همبستگی فرایندهای دینامیک با سیگنالهای تصادفی ایستا


جلسه هفدهم

تحلیل همبستگی فرایندهای دینامیک با سیگنالهای تصادفی باینری تحلیل همبستگی در حلقه بسته


برای خرید فصل ششم با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید


جلسه هجدهم

تخمین توابع همبستگی برای سیگنالهای گسسته


جلسه نوزدهم

محاسبه سریع توابع همبستگی و همبستگی بازگشتی


جلسه بیستم

تعیین پاسخ ضربه با استفاده از دیکانولوشن و سیگنالهای تست باینری برای سیستمهای گسسته


برای خرید فصل هفتم با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید


جلسه بیست و یکم

تخمین پارامتر حداقل مربعات برای فرایندهای استاتیک خطی و غیرخطی


جلسه بیست و دوم

توصیف هندسی روش حداقل مربعات، Maximum Likelihood و باند کرامر-رائو


برای خرید فصل هشتم با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید


جلسه بیست و سوم

تخمین پارامتر حداقل مربعات برای سیستمهای دینامیک گسسته


جلسه بیست و چهارم

کواریانس تخمین پارامترها و نامعینی مدل


جلسه بیست و پنجم

شناسایی‌پذیری پارامتر و مقادیر DC نامعلوم


جلسه بیست و ششم

تحلیل طیفی با مدلهای پارامتری متناوب و تخمین پارامتر با مدل میانی غیرپارامتری


جلسه بیست و هفتم

روش حداقل مربعات بازگشتی (Recursive Least Squares) یا RLS


جلسه بیست و هشتم

روش حداقل مربعات وزندار (Weighted Least Squares) WLS و تخمین پارامتر بازگشتی با فاکتور فراموشی نمایی


برای خرید فصل نهم با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید

جلسه بیست و نهم

روش حداقل مربعات کلی شده (GLS (Generalised Least Squares


جلسه سی ام

روش حداقل مربعات توسعه ‌یافته (ELS (Extended Least Squares و روش اصلاح بایاس (CLS (Correction Least Squares


جلسه سی و یکم

روش حداقل مربعات کامل Total Least Squares) TLS)


جلسه سی و دوم

روش متغیرهای ابزاری Instrumental Variables) IV)


جلسه سی و سوم

روش تقریب تصادفی Stochastic Approximation) STA)


جلسه سی و چهارم

روش حداقل میانگین مربعات نرمالیزه (Normalized Least Mean Squares)


برای خرید فصل دهم با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید

جلسه سی و پنجم

روش بیز و ML (Maximum Likelihood) غیربازگشتی


جلسه سی و ششم

روش (Recursive Maximum Likelihood) RML و باند کرامر-رائو


برای خرید فصل یازدهم با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید

جلسه سی و هفتم

تخمین پارامترهای سیستمهای متغیر با زمان با فاکتور فراموشی ثابت


جلسه سی و هشتم

فاکتور فراموشی نمایی متغیر و دستکاری ماتریس کواریانس


جلسه سی و نهم

همگرایی روشهای تخمین پارامتر بازگشتی


برای خرید فصل دوازدهم با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید

جلسه چهلم

شناسایی پارامتر حلقه بسته بدون سیگنال تست اضافی


جلسه چهل و یکم

شناسایی پارامتر حلقه بسته با سیگنال تست اضافی


برای خرید فصل سیزدهم با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید

جلسه چهل و دوم

تخمین پارامتر برای پاسخ فرکانسی (FRLS)


برای خرید فصل چهاردهم گزینه زیر را انتخاب کنید

خرید

جلسه چهل و سوم

تخمین پارامتر برای معادلات دیفرانسیل و فرایندهای زمان پیوسته با روش حداقل مربعات


جلسه چهل و چهارم

فیلتر متغیر حالت (State Variable Filter) SVF و فیلتر FIR


جلسه چهل و پنجم

روشهای تخمین پارامتر سازگار و ترکیب همبستگی با حداقل مربعات COR-LS


جلسه چهل و ششم

تخمین پارامترهای فیزیکی


برای خرید فصل پانزدهم با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید

جلسه چهل و هفتم

روشهای شناسایی زیرفضا (Subspace Identification) با مدل فضای حالت


جلسه چهل و هشتم

استخراج مدل فضای حالت گسسته با روش زیرفضا


جلسه چهل و نهم

پیاده‌سازی شناسایی زیرفضا در محیط متلب


جلسه پنجاهم

شناسایی مدل فضای حالت گسسته با استفاده از پاسخ ضربه


برای خرید فصل شانزدهم با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید

جلسه پنجاه و یکم

شناسایی سیستمهای چند ورودی چند خروجی MIMO


جلسه پنجاه و دوم

شناسایی متوالی (Subsequent Identification) و روشهای همبستگی برای شناسایی پاسخ ضربه


جلسه پنجاه و سوم

تولید سیگنالهای تست ناهمبسته و تخمین پارامتر سیستمهای MIMO


برای خرید فصل هفدهم با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید

جلسه پنجاه و چهارم

شناسایی سیستمهای غیرخطی با مدلهای ولترا، همرشتاین، وینر و لچمن


جلسه پنجاه و پنجم

شناسایی سیستم غیرخطی مرتبه دوم با مدلهای همرشتاین و آرکتانژانت


جلسه پنجاه و ششم

شناسایی سیستمهای دارای جملات غیرخطی ناپیوسته مشتق‌پذیر مانند اصطکاک (Friction) و ناحیه مرده (Dead Zone)


برای خرید فصل هجدهم با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید

جلسه پنجاه و هفتم

بهینه‌سازی تکراری (Iterative Optimization) با الگوریتمهای بهینه‌سازی غیرخطی


جلسه پنجاه و هشتم

الگوریتمهای بهینه‌سازی غیرخطی تک بعدی


جلسه پنجاه و نهم

بهینه‌سازی چند بعدی با روشهای Downhill Simplex Algorithm و گرادیان کاهشی (Gradient Descent)


جلسه شصتم

بهینه‌سازی چندبعدی مرتبه دوم با الگوریتمهای نیوتن، شبه نیوتن، گوس-نیوتن و لونبرگ-مارکوارت


جلسه شصت و یکم

شناسایی با روش بهینه‌سازی غیرخطی در حضور قیود بر روی پارامترها


جلسه شصت و دوم

روشهای خطای پیش‌بینی، تعیین عددی گرادیانها و نامعینی مدل


برای خرید فصل نوزدهم با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید

جلسه شصت و سوم

انتخاب سیگنالهای ورودی و نرخ نمونه‌برداری


جلسه شصت و چهارم

تعیین تاخیر و مرتبه مدل


جلسه شصت و پنجم

مقایسه روشهای مختلف تخمین پارامتر


جلسه شصت و ششم

تخمین پارامتر برای فرایندهای دارای عملکرد انتگرالی


جلسه شصت و هفتم

اغتشاش در ورودی، حذف اغتشاشات خاص و صحت‌سنجی


برای خرید فصل بیست و سوم با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید

جلسه شصت و هشتم

معرفی تولباکس شناسایی متلب


جلسه شصت و نهم

شناسایی سیستمهای خطی با تولباکس شناسایی متلب


جلسه هفتادم

شناسایی سیستمهای غیرخطی و MIMO با تولباکس شناسایی متلب


برای خرید مباحث تکمیلی (آموزش تولباکس شناسایی متلب) با ۱۰ درصد تخفیف گزینه آخر را انتخاب کنید

خرید

جهت خرید پستی همه جلسات با ۱۰ درصد تخفیف بر روی لینک زیر کلیک فرمایید (لطفا کدپستی و شماره تلفن را به همراه آدرس حتما قید کنید)

خرید


۴۸ comments

  1. سلام
   الگوریتمهای شناسایی به تدریج در فصلهای بعدی مطرح شده اند.
   فصل یک صرفا مقدمه هست.
   فهرست موضوعی رو ببینید

 1. با عرض سلام و احترام
  جسارتا میخواستم بپرسم در مورد استخراج دینامیکهای موثر در یک مدل در این آموزش بحث شده؟

  1. سلام
   اگه منظورتون مدلسازی تحلیلی سیستم با استفاده از قوانین حاکم بر سیستم باشه، خیر بحث نشده.
   در این مجموعه صرفا روشهای استخراج مدل بر اساس داده های خروجی مطرح شده

 2. سلام مجدد خدمت دکتر جوادی عزیز ، درباره BLUE مطلبی که استادم تدریس کردن توضیحش به این صورت هست که Best Of Linear Unbiased System ، روش حداقل مربعات بهترین تخمینگر بدون بایاس خطی است.

  1. فکر میکنم منظورتون Best Linear Unbiased Estimator باشه.
   این بحث اولین بار در جلسه ۲۲ برای سیستمهای استاتیک مطرح شده و بعد در فصل ۹ برای سیستمهای دینامیک بررسی شده.

 3. با عرض سلام و احترام ، ممنونم بابت آموزش بسیار خوب و جامعی که در اختیار ما قرار دادین. جسارتا می خواستم بپرسم روش BLUE هم در این ۀموزش بحث شده و اگر بحث شده در کدوم جلسه هست ؟

  1. با سلام و تشکر از لطف شما
   من این روش رو تا حالا نشنیدم و نمیدونم BLUE مخفف چه عبارتی هست.
   یادم نمیاد جزو سرفصلهای کتاب هم بوده باشه

 4. با سلام و عرض تبریک سال نو
  آیا در این مجموعه در خصوص شناسایی سیستم تحت تحریک ارتعاشات محیطی (َambient vibration) و ورودی نامعلوم مطالبی ارائه شده است؟ سپاسگزارم

  1. سلام. سال نوی شما هم مبارک
   من در مورد تحریک ارتعاشات محیطی اطلاعی ندارم.
   البته میتونید روشهای گفته شده رو پیاده کنید ببینید نتایج در حد قابل قبول هست یا نه.
   موفق باشید

  1. سلام
   همرشتاین یک مدل هست.
   آرکتانژانت هم یک مدل ابتکاری است که میتونیم اسمشو مدل آرکتانژانت بذاریم یا هر چیزی که دوست داشتید.
   البته ممکنه از عبارت “روش همرشتاین” استفاده بشه ولی منظور از این عبارت اینه که از مدل همرشتاین استفاده شده.

 5. باعرض سلام وخسته نباشید وتشکر بابت فیلم های بسیار مفیدتون ببخشید شناسایی سیستم های همرشتاین براساس RML کدوم قسمت ازفیلم هاتون میشه ممنونم

 6. سلام اقای دکتر وقت بخیر
  من یک تعداد data دارم که می خواهم سیستم ام را شناسایی کنم بعد از اینکه سیستم را شناسایی کردم می خواهم ناحیه جذب را تخمین بزنم. با توجه به این توضیحات شما کدام جلسات را به من پیشنهاد می کنید؟

  1. سلام
   با اینکه هنوز کتاب تموم نشده اما من چیزی در مورد تخمین ناحیه جذب ندیدم. لااقل در کتاب آیزرمن به صورت تحلیلی روشی ارائه نشده.
   اول میتونید یک مدل خطی در نظر بگیرید مثلا با روش RLS (جلسه ۲۷).
   اگر مدل خطی برای نواحی دو از نقطه کار جواب خوبی نداشت، یک مدل غیر خطی مثل همرشتاین انتخاب کنید.
   روشهای غیرخطی در فصل ۱۸ گفته میشه که به زودی روی سایت قرار میگیره.

 7. با عرض سلام خدمت دکتر جوادی بزرگوار
  ضمن تشکر و آرزوی موفقیت برای شما و سایر اساتید که مجموعه های با محتوای بسیار عالی فراهم کردین، من هم می خواستم ازتون خواهش کنم اگر امکان پذیر بود کنترل مقاوم رو ادامه بدین و حتی در موضوعات پرطرفداری مثل multi-agent کارهای قبل رو توسعه بدین.
  با تشکر

  1. با سلام و تشکر از لطف شما
   اولا من در زمینه multi agent هیچ پیش زمینه ای ندارم بنابراین فعلا نمیتونم تو این حوزه وارد بشم.
   در مورد کنترل مقاوم هم فعلا برنامه ای ندارم و مباحث دیگه تو اولویت هستند. امیدوارم یه روزی فرصت بشه تا کنترل مقاوم رو هم در خدمتتون باشم
   موفق باشید

 8. سلام آقای دکتر جوادی
  آیا امکانش هست که آموزش درس کنترل مقاوم را تدریس نمایید؟من و هم کلاسی هام خیلی به این آموزش نیاز داریم.
  متشکرم

  1. سلام
   من کنترل مقاوم رو قبلا پوشش دادم البته با رویکرد LMI
   شاید بعدا فرصت بشه کاملترش بکنم
   ولی بعید میدونم کنترل مقاوم کلاسیک رو آموزش بدم

 9. سلام آقای دکتر وقتتون بخیر
  میخواستم بدونم تا آخر هفته مباحث شناسایی به روش های AR، ARMA، ARX، ARMAX، BJ، FIR را داخل سایت قرار می دهید؟

  1. سلام
   روش ARX در جلسه ۲۳ بحث شده و میتونید تهیه کنید.
   بقیه هم به تدریج پوشش داده میشه.
   فعلا یه مشکلی تو سایت هست که نمیتونم پست جلسات جدید رو آپلود کنم.
   به محض اینکه مشکل حل بشه ادامه جلسات در اختیار شما قرار می‌گیره

 10. سلام آقای دکتر جوادی

  ممنون از آموزش های خوب تان و خسته نباشید.
  آیا امکانش هست که درس کنترل مقاوم را نیز در سایت آموزش دهید.
  با تشکر

  1. با سلام و تشکر از لطف شما
   بخشی از کنترل مقاوم رو با رویکرد LMI قبلا پوشش دادم.
   در آینده اگر فرصت بشه مباحث باقیمانده رو هم پوشش میدم.
   البته معلوم نیست به روش کلاسیک باشه

 11. با سلام و تشکر ببخشید ممنون میشم کتاب یا جزوه ای معرفی کنید که کدهای شناسایی سیستم را توضیح بده طوری که بشه تمرینات کتاب دکتر کراری رو تو متلب انجام بدم

  1. @علی,
   سلام
   من در مورد کتاب دکتر کراری اطلاعی ندارم چون هیچ کتاب فارسی تا حالا در مورد شناسایی نخوندم.
   اما اگر واقعا دوست دارید که شناسایی رو یاد بگیرید و بتونید داخل متلب شبیه‌سازی کنید، این فیلمها رو دنبال کنید. من تلاش میکنم تمام روشهای مهم شناسایی رو پوشش بدم و برای اکثرشون داخل متلب مثال حل کنم حتی با داده‌های واقعی

   1. فیلم های آموزش شناسایی سیستم رو دنبال میکنم وممنونم از آموزش بسیار خوبتون ولی لطفا یک کتاب هم به بنده معرفی کنید که کد های شناسایی سیستم را داشته باشه

    1. @ali,
     من چنین کتابی ندیدم. فقط داخل فایل آموزشی تولباکس متلب دستورات مربوطه معرفی شده و مثال هم داره ولی کدهای الگوریتمهای مختلف رو ندیدم.

 12. با عرض سلام و خسته نباشد خدمت جناب دکتر جوادی عزیز.
  جناب دکتر واقعا ممنون بابت تدریس بسیار خوب تون ، تدریس تون بسیار می پسندم. بلخص بخش های که درمورد زندگی نامه اساتید و دانشمندانی که یا کتاب را تالیف کردن یا اینکه راهکارهای ارزشمندی تقدیم این علم کردن، تقدیر تشکر میکنم و امیدوارم این کار زیباتون پررنگتر بشه.چرا که شناختن اساتید و دانشمندان حوزه مربوط به نظر بنده هم واجب برای دانشجویی که دنبال اون بخش از زمینه علمین و هم یک شور و هیجانی ایجاد میکنه که موجب علاقه بیشتر در یک دانش جو میشه.
  جناب دکتر من دنبال میکنم کارهای بسیار خوب تون از فیلتر کالمن تا LMI و این مبحث شناسایی سیستم. بدون اغراق چیزهای یاد گرفتم که هیچ وقت نتونستم تو دوران دانشجوی یاد بگیرم قطعن بخاطر تسلت خوب شماست و تدریس شیوای شماست. برای بنده که بدون نقص هستن چون خیلی عالی پیش میرم و یاد میگیرم.
  درخواستی که دارم اینکه بعد از اتمام این مبحث، اگر مقدور بود در مورد مبحث کنترل Infinity به مانند همین روش شناسایی سیستم منبعی رو انتخاب کرده و تدریس بدین از طرفیم چون بحث LMI تدریس داده شده این مبحث به نظر بنده خیلی تکمیلتر و با ارزش تر خواهد شد.
  پاینده باشین.با تشکر فراوان…

  1. @ابوالفضل,
   با سلام و تشکر از ابراز محبت شما
   این شیوه دقیقا چیزیه که من انتظار داشتم داخل دانشگاه تجربه کنم ولی نه ساختار دانشگاه اجازه میده و نه اساتید علاقه نشون میدند که خوشبختانه هیچ کدوم از این مشکلات در این سایت مطرح نیست.
   معرفی افراد مهم در هر حوزه به نظر من هم جذابه و برای ادامه کار در یک زمینه به درد بخوره.
   در مورد H-infinity هم باید بگم که فعلا قصد دارم از دید LMI بحث رو ادامه بدم و مباحث باقیمانده رو مطرح کنم (البته بعد از اتمام مباحث شناسایی). شاید در آینده H-infinity کلاسیک رو هم به روشی که گفتید، بحث کردم.
   همش بر میگرده به اینکه چقدر فرصت و توان داشته باشم چون زمان و انرژی خیلی زیادی برای هر مجموعه صرف میشه
   موفق باشید

   1. @علی جوادی,
    بله همینطور جناب دکتر جوادی واقعا خسته نباشید میگم ایشالا که همیشه پایدار باشید سلامت و پر از انرژی تا هرچه زودتر شاهد سری فیلم های H-infinity و مباحث تکمیلی LMI ها باشیم.
    سوال اینکه منبع مدنظرتون در مورد H-infinity که انشالا قرار به تدریس شد، کدوم کتاب هست. اگر مشخص کردین از قبل ممنون میشم معرفی کنید.

    1. @ابوالفضل,
     اصلا معلوم نیست کی فرصت بشه ولی احتمالا از کتاب Robust Control Design with MATLAB تالیف Gu، Petkov و Konstantinov تدریس بشه.
     البته هیچ قولی نمیدم و معلوم نیست اصلا تدریس بشه

  1. @علی,
   قصد دارم بعد از اتمام کتاب و مباحث تئوریک، رابط گرافیکی تولباکس (نه کل تولباکس) رو مفصل آموزش بدم و باهاش چند مثال واقعی حل کنم.
   اما اگر فایل pdf آموزش تولباکس شناسایی رو ببینید، حدود ۳۰۰۰ صفحه هستش و حجم خیلی بالایی داره بنابراین فرصت نمیشه کل تولباکس (دستورات m-file) تدریس بشه ولی طی آموزشها بعضی از دستورات استفاده میشه.

      1. @ali,
       خوب اگه شما روشها، مدلها و فیلترهای اولیه رو بلد نباشید چطور می خواهید از تولباکس استفاده کنید؟
       تولباکس بدون اطلاعات تئوریک بدرد نمیخوره و صرفا کورکورانه یه سری مدل به شما میده که ممکنه بهترین مدل ممکن که میشه از تولباکس گرفت نباشه.
       تازه خیلی از روشها داخل تولباکس نیست. مثلا روشهای بازگشتی داخل رابط گرافیکی وجود نداره !
       از طرف دیگه من مباحث تئوریک رو شروع کردم و نمیتونم وسط کتاب تولباکس رو آموزش بدم. استانداردها باید رعایت بشه.
       اگر شما صرفا می خواهید از رابط گرافیکی استفاده کنید و نمی خواهید هیچ اطلاعاتی بیشتری کسب کنید، به وبینار لیونگ مراجعه کنید:
       https://bit.ly/2DNbwew

 13. با سلام خدمت استاد محترم
  میخواستم بدونم که روش های شناسایی غیر خطی رو هم در این مجموعه بررسی می کنید؟(روش هایی مانند NARMAX )

  1. @ali,
   سلام
   روشهای غیرخطی بررسی میشه ولی NARMAX نه داخل کتاب بحث شده و نه داخل تولباکس متلب وجود داره. مدلهای وینر ، همرشاین، NARX و … بحث میشه.
   فصلهای ۱۸ تا ۲۱ به مدلهای غیرخطی پرداخته.
   برای اطلاعات بیشتر به فهرست کتاب مراجعه کنید

 14. سلام با تشکر از استاد جوادی بخاطر آموزش های عالی که می دن. امیدوارم این مجموعه آموزشی هر چه سریعتر آماده بشه. فقظ از استاد جوادی تقاضا دارم آموزش ها را به صورت فصل به فصل در سایت آپلود کنن (نه بصورت چند فصل چند فصل) تا امکان یادگیری مرحله به مرحله توسط دانشجویان فراهم بشه. باز هم از استاد جوادی تشکر می کنم.

  1. @رضا,
   با سلام و تشکر از لطف شما
   دقیقا هدفم اینه که فصل به فصل جلو برم. ایشالا تا آخر هفته فصل بعدی اضافه میشه. امیدوارم بتونم پیوستگی رو حفظ کنم و هر ده روز یا دو هفته یکبار یه فصل اضافه کنم.
   لطفا لفظ استاد برای من استفاده نکتید چون شما هم میدونید که قطعا من در حد استاد نیستم ولی لفظ رایجی شده که به همه اطلاق میشه.
   موفق باشید

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *