آموزش کنترل بهینه (Optimal Control) | شبیه سازی و آموزش تصویری کنترل بهینه

در این پست آموزش کنترل بهینه بر مبنای کتاب Frank Lewis خدمتتان ارائه می شود. برای هر جلسه توضیح مختصر و پیش نمایشی ارائه شده است. برای تهیه جلسات به پایین صفحه بعد از آخرین جلسه بارگذاری شده مراجعه فرمایید. این مجموعه در حال تکمیل شدن است و جلسات به مرور بارگذاری خواهند شد.


جلسه اول : 

فصل اول – مفهوم کنترل بهینه و مقدمات ریاضی


جلسه دوم : 

فصل اول – بهینه سازی مقید


جلسه سوم :

 فصل دوم – بهینه سازی سیستم های گسسته زمان


جلسه چهارم :

 فصل دوم – حل مسئله بهینه سازی fixed final state 


جلسه پنجم :

 فصل دوم – حل مسئله free final state + شبیه سازی


جلسه ششم :

 فصل دوم –  مسئله LQR در حالت گسسته زمان


جلسه هفتم :

 فصل دوم – حل مسئله LQR در حالت گسسته زمان


جلسه هشتم : 

فصل دوم – کنترل کننده LQR و حل مثال


جلسه نهم :

 فصل دوم – حل مثال LQR و حل یک تمرین + شبیه سازی


جلسه دهم : 

فصل دوم – کنترل بهینه دیجیتال سیستم های پیوسته زمان. حل مثال + شبیه سازی


جلسه یازدهم :

 فصل دوم – حل مثال Rendezvous Problem  + شبیه سازی


جلسه دوازدهم : 

فصل دوم – کنترل زیر بهینه (suboptimal) + شبیه سازی


جلسه سیزدهم : 

فصل دوم – اثبات دو قضیه در ارتباط با بهره زیر بهینه و معادله جبری ریکاتی


جلسه چهاردهم :

 فصل دوم – حل زیربهینه مثال های اسکالر و Rendezvous Problem + شبیه سازی 


جلسه پانزدهم : 

 فصل دوم – حل تحلیلی معادله ریکاتی با استفاده از بردارهای ویژه + حل مثال


جلسه شانزدهم : 

 فصل سوم – مقدمات ریاضی+ شرایط لازم کنترل کننده بهینه سیستم پیوسته زمان


جلسه هفدهم : 

 فصل سوم –  حل دو مثال برای بهینه سازی سیستم های پیوسته زمان


جلسه هجدهم : 

 فصل سوم –  حل مثال The intertcept and Rendezvous Problem


جلسه نوزدهم : 

 فصل سوم –  حل مثال کنترل زاویه پیشران Thrust Angle Programming


جلسه بیستم : 

 فصل سوم –  LQR پیوسته زمان- حل مسئله در حالت Zero-Input


جلسه بیست و یکم : 

 فصل سوم –  LQR پیوسته زمان- حل مسئله  Fixed-Final state


جلسه بیست و دوم : 

 فصل سوم –  LQR پیوسته زمان- حل مسئله  FREE-Final state


جلسه بیست و سوم : 

 فصل سوم –  LQR پیوسته زمان- شبیه سازی دو مثال در MATLAB


جلسه بیست و چهارم : 

 فصل سوم – LQR در حالت مانا+کنترل زیر بهینه+بیان دو قضیه


جلسه بیست و پنجم : 

 فصل سوم – حل مثال LQR در حالت مانا + روش تحلیلی حل مساله ریکاتی و حل یک مثال


جلسه بیست و ششم : 

 فصل چهارم – مسئله ردیابی بهینه


جلسه بیست و هفتم : 

 فصل چهارم – مسئله ردیابی زیربهینه+حل یک مسئله ردیابی و شبیه سازی آن در MATLAB


جلسه بیست و هشتم : 

 فصل چهارم – Regulator with Function of Final State Fixed در سیستم های پیوسته زمان


جلسه بیست و نهم :

 فصل چهارم – Discrete-Time Tracking Problem+Sub-optimal Tracker


جلسه سی ام :  

 فصل چهارم – حل مسئله + شبیه سازی Discrete-Time Tracking Problem+Sub-optimal Tracker


۵۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر