خرید
۷۵,۰۰۰ تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل سوم

خرید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل پنجم

خرید
۷۵,۰۰۰ تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل چهارم

خرید
۵۰,۰۰۰ تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل دوم

خرید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل سیزدهم

خرید
۱۰۰,۰۰۰ تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل اول

خرید
۳۵۰,۰۰۰ تومان

سیستم های تحمل پذیر عیب (پیشرفته)

خرید
۱۵۰,۰۰۰ تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل نهم

خرید
۲۴۰,۰۰۰ تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل هفتم

خرید
۱۵۰,۰۰۰ تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل یازدهم

خرید
۱۰۰,۰۰۰ تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل دوازدهم

خرید
۱۵۰,۰۰۰ تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل ششم

خرید
۱۲۰,۰۰۰ تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل دهم

خرید
۱۵۰,۰۰۰ تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل هشتم

خرید
حل تمرینات برگزیده کتاب جبر خطی و معادلات دیفرانسیل (بیکر)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

حل تمرینات برگزیده کتاب جبر خطی و معادلات دیفرانسیل (بیکر)

0