خرید
۴۸۰,۰۰۰ تومان

کنترل مقاوم ∞H سیستمهای خطی تحت اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

خرید
۱۸۰,۰۰۰ تومان

کنترل مقاوم ∞H فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

خرید
کنترل نیرو در ربات
۱۰,۰۰۰ تومان

کنترل نیرو در ربات

خرید
۷۰,۰۰۰ تومان

بازوی روبات

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

خرید
۱۵۰,۰۰۰ تومان

کنترل فیدبک خروجی سیستمهای خطی از طریق رویتگر (تخمین‌گر) با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

خرید
۱۸۰,۰۰۰ تومان

الکترومغناطیس

خرید
۱۲۰,۰۰۰ تومان

شناسایی سیستمهای دینامیک (فصل دوم)

خرید
۴۰,۰۰۰ تومان

شناسایی سیستمهای دینامیک (فصل سوم)

خرید
۶۰,۰۰۰ تومان

شناسایی سیستمهای دینامیک (فصل شش)

خرید
۱۸۰,۰۰۰ تومان

شناسایی سیستمهای دینامیک (فصل هفت)

خرید
۶۰,۰۰۰ تومان

شناسایی سیستمهای دینامیک (فصل یازده)

خرید
۱۲۰,۰۰۰ تومان

شناسایی سیستمهای دینامیک (فصل شانزده)

خرید
۹۰,۰۰۰ تومان

شناسایی سیستمهای دینامیک (فصل هجده)

برای مشاهده پست لطفا بر روی دکمه زیر کلیک کنید. مشاهده پست

خرید
۱۸۰,۰۰۰ تومان

کنترل مقاوم فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری و اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

خرید
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید اینترنتی تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن)

0