خرید
حل تمرینات برگزیده سیستمهای کنترل دیجیتال (اوگاتا)
۳۰۰,۰۰۰ تومان

حل تمرینات برگزیده سیستمهای کنترل دیجیتال (اوگاتا)

خرید
۴۸۰,۰۰۰ تومان

مدلسازی و پیاده‌سازی ارتعاشات جاده برای سیستم تعلیق خودرو

خرید
۳۰۰,۰۰۰ تومان

کنترل مقاوم سیستمهای خطی تحت نامعینی پارامتری با استفاده از نامساویهای ماتریسی خطی (LMI)

خرید
۴۸۰,۰۰۰ تومان

کنترل مقاوم ∞H سیستمهای خطی تحت اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

خرید
۱۰۰,۰۰۰ تومان

کنترل مقاوم سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری و اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

خرید
۱۵۰,۰۰۰ تومان

کنترل فیدبک خروجی سیستمهای خطی از طریق رویتگر (تخمین‌گر) با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

خرید
۱۸۰,۰۰۰ تومان

کنترل مقاوم فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت نامعینی پارامتری با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

خرید
۱۸۰,۰۰۰ تومان

کنترل مقاوم ∞H فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

خرید
۱۸۰,۰۰۰ تومان

کنترل مقاوم فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری و اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

خرید
کنترل نیرو در ربات
۱۰,۰۰۰ تومان

کنترل نیرو در ربات

خرید
۵۶۰,۰۰۰ تومان

مدارهای الکتریکی ۲

خرید
۱۹۰,۰۰۰ تومان

کاربرد Matlab در سیستمهای کنترلی خطی

خرید
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سیستم های سوئیچینگ با سوئیچ زنی دلخواه

خرید
۵,۰۰۰ تومان

آموزش فیلتر کالمن_جلسه اول_مقدمات

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

جلسه دوم آموزش فیلتر کالمن

0