محصولات رایگان

مخاطبان گرامی در این صفحه برای راحتی شما عزیزان لینک محصولات رایگان را قرار می دهیم.

۱- آموزش الکترومغناطیس 

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود
 • جلسه دوم :
رایگان – دانلود

۲- آموزش فرترن 

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود

۳- آموزش کاربردی آردوینو – ورودی و خروجی دیجیتال

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود

۴- آموزش آمار و احتمال مهندسی

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود
 • جلسه دوم :
رایگان – دانلود

۵- آموزش ناوبری اینرسی

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود

۶- آموزش واسط های گرافیکی (GUI) در متلب

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود

۷- آموزش ارتباط سخت افزاری سیمولینک و آردوینو

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود

۸- آموزش کنترل تطبیقی 

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود

۹- آموزش کنترل سیستمهای تاخیردار با استفاده از LMI (شبیه سازی)

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود

۱۰ – آموزش نرم افزار حل دسته معادلات غیر خطی EES

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود

۱۱ – آموزش کنترل مدرن

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود
 • جلسه دوم :
رایگان – دانلود

۱۲- آموزش کنترل کننده های فازی عصبی در متلب

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود

۱۳- آموزش ارزیابی قابلیت اطمینان

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود

۱۴- آموزش و سیگنال و سیستم 

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود
 • جلسه دوم :
رایگان – دانلود
 • جلسه سوم :
رایگان – دانلود
 • جلسه یازدهم :
رایگان – دانلود
 • کنکور دکتری ۹۶ :
رایگان – دانلود
 • جلسه نوزدهم :
رایگان – دانلود
 • جلسه بیست و چهارم :
رایگان – دانلود
 • جلسه سی :
رایگان – دانلود
 • جلسه چهل و یک :
رایگان – دانلود
 • کنکور ارشد ۹۶ :
رایگان – دانلود

۱۵- آموزش سیستم های فازی نوع اول و نوع دوم در متلب

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود

۱۶- آموزش کنترل پیشبین

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود

۱۷- آموزش مقدماتی نرم افزار ترنسیس

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود

۱۸- آموزش شبکه های عصبی و الگوریتم های یادگیری در متلب

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود

۱۹- آموزش تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن)

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود

۲۰- آموزش مدارهای الکتریکی ۲ 

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود
 • جلسه هفتم :
رایگان – دانلود
 • جلسه بیستم :
رایگان – دانلود
 • کنکور ۹۶ دکتری :
رایگان – دانلود
 • کنکور ۹۵ دکتری :
رایگان – دانلود

۲۱- آموزش مدارهای الکتریکی

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود
 • جلسه دوم :
رایگان – دانلود

۲۲- آموزش معادلات دیفرانسیل 

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود
 • جلسه دوم :
رایگان – دانلود

۲۳- آموزش کاربردی XPC Target

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود

۲۴- آموزش ریاضیات مهندسی

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود
 • جلسه هفتم :
رایگان – دانلود
 • جلسه یازدهم :
رایگان – دانلود
 • جلسه شانزدهم :
رایگان – دانلود
 • جلسه بیست و دوم :
رایگان – دانلود
 • جلسه سی و سه :
رایگان – دانلود
 • جلسه سی و نه :
رایگان – دانلود
 • کنکور دکتری ۹۶ :
رایگان – دانلود
 • کنکور دکتری ۹۵ :
رایگان – دانلود
 • کنکور ارشد ۹۶ :
رایگان – دانلود

۲۵- آموزش کنترل خطی : 

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود
 • جلسه دوم :
رایگان – دانلود
 • جلسه سوم :
رایگان – دانلود
 • جلسه شانزدهم :
رایگان – دانلود
 • جلسه سی و یک :
رایگان – دانلود
 • جلسه سی و دو :
رایگان – دانلود
 • جلسه چهل و یک :
رایگان – دانلود
 • کنکور دکتری ۹۶ :
رایگان – دانلود

۲۶- آموزش مبانی سیستم های تحمل پذیر عیب

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود

۲۷- آموزش ناتساوی های ماتریسی خطی (LMI)

 • جلسه اول :
رایگان – دانلود
رایگان – دانلود