محصولات رایگان

مخاطبان گرامی در این صفحه برای راحتی شما عزیزان لینک محصولات رایگان را قرار می دهیم.

۱- آموزش الکترومغناطیس 

 • جلسه اول :
 • جلسه دوم :

۲- آموزش فرترن 

 • جلسه اول :

۳- آموزش کاربردی آردوینو – ورودی و خروجی دیجیتال

 • جلسه اول :

۴- آموزش آمار و احتمال مهندسی

 • جلسه اول :
 • جلسه دوم :

۵- آموزش ناوبری اینرسی

 • جلسه اول :

۶- آموزش واسط های گرافیکی (GUI) در متلب

 • جلسه اول :

۷- آموزش ارتباط سخت افزاری سیمولینک و آردوینو

 • جلسه اول :

۸- آموزش کنترل تطبیقی 

 • جلسه اول :

۹- آموزش کنترل سیستمهای تاخیردار با استفاده از LMI (شبیه سازی)

 • جلسه اول :

۱۰ – آموزش نرم افزار حل دسته معادلات غیر خطی EES

 • جلسه اول :

۱۱ – آموزش کنترل مدرن

 • جلسه اول :
 • جلسه دوم :

۱۲- آموزش کنترل کننده های فازی عصبی در متلب

 • جلسه اول :

۱۳- آموزش ارزیابی قابلیت اطمینان

 • جلسه اول :

۱۴- آموزش و سیگنال و سیستم 

 • جلسه اول :
 • جلسه دوم :
 • جلسه سوم :
 • جلسه یازدهم :
 • کنکور دکتری ۹۶ :
 • جلسه نوزدهم :
 • جلسه بیست و چهارم :
 • جلسه سی :
 • جلسه چهل و یک :
 • کنکور ارشد ۹۶ :

۱۵- آموزش سیستم های فازی نوع اول و نوع دوم در متلب

 • جلسه اول :

۱۶- آموزش کنترل پیشبین

 • جلسه اول :

۱۷- آموزش مقدماتی نرم افزار ترنسیس

 • جلسه اول :

۱۸- آموزش شبکه های عصبی و الگوریتم های یادگیری در متلب

 • جلسه اول :

۱۹- آموزش تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن)

 • جلسه اول :

۲۰- آموزش مدارهای الکتریکی ۲ 

 • جلسه اول :
 • جلسه هفتم :
 • جلسه بیستم :
 • کنکور ۹۶ دکتری :
 • کنکور ۹۵ دکتری :

۲۱- آموزش مدارهای الکتریکی

 • جلسه اول :
 • جلسه دوم :

۲۲- آموزش معادلات دیفرانسیل 

 • جلسه اول :
 • جلسه دوم :

۲۳- آموزش کاربردی XPC Target

 • جلسه اول :

۲۴- آموزش ریاضیات مهندسی

 • جلسه اول :
 • جلسه هفتم :
 • جلسه یازدهم :
 • جلسه شانزدهم :
 • جلسه بیست و دوم :
 • جلسه سی و سه :
 • جلسه سی و نه :
 • کنکور دکتری ۹۶ :
 • کنکور دکتری ۹۵ :
 • کنکور ارشد ۹۶ :

۲۵- آموزش کنترل خطی : 

 • جلسه اول :
 • جلسه دوم :
 • جلسه سوم :
 • جلسه شانزدهم :
 • جلسه سی و یک :
 • جلسه سی و دو :
 • جلسه چهل و یک :
 • کنکور دکتری ۹۶ :

۲۶- آموزش مبانی سیستم های تحمل پذیر عیب

 • جلسه اول :

۲۷- آموزش ناتساوی های ماتریسی خطی (LMI)

 • جلسه اول :