ارزیابی قابلیت اطمینان

ارزیابی قابلیت اطمینان

در این مجموعه آموزش ویدئویی مفاهیم و اصول قابلیت اطمینان (Reliability) در سیستم های مهندسی و علوم پایه ارائه شده است. این مجموعه برای مهندسین برق، مکانیک، صنایع، عمران و شیمی مناسب می باشد.

یکی از معیارهای عمده در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های مهندسی، قابلیت اطمینان (Reliability) سیستم می‌باشد. تعریف قابلیت اطمینان عبارتست از:

«احتمال کارکرد سالم و بدون عیب برای مدت زمان مشخص طبق شرایط موجود و از پیش تعیین شده»

در واقع می توان گفت که مهم‌ترین بحث در زمینه قابلیت اطمینان این است که به‌ صورت کمی بتوانیم بگوییم یک دستگاه در مدت زمان خدمتش با چه کیفیتی کار می‌کند و به چه احتمالی در معرض خرابی، شکست و عیب قرار می گیرد.

معمولاً بر حسب نوع استفاده و موقعیت کاربرد، تعاریف گوناگونی برای این منظور وجود دارد. همه این تعاریف دارای این وجه مشترک هستند که تابع قابلیت اطمینان بیانگر احتمال موجود برای عملکرد مطلوب یک دستگاه در یک فاصله زمانی می‌باشد. این مفهوم به کمک شاخص هایی  بیان می گردد و فرمول محاسبه قابلیت اطمینان بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد.

این مجموعه به اموزش ویدئویی قابلیت اطمینان در سیستم های مهندسی می پردازد و می تواند مجموعه مناسبی برای مباحث قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت در رشته مهندسی برق، قابلیت اطمینان (روش های آماری) در رشته مهندسی صنایع، قابلیت اطمینان سازه ها (در رشته مهندسی عمران)، قابلیت اطمینان (تحلیل ریسک و ارزیابی ریسک) در رشته مهندسی شیمی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی در رشته مهندسی مکانک و رشته های متنوع دیگر باشد.

این مجموعه بر اساس کتاب قابلیت اطمینان در رشته های مهندسی نوشته روی بیلینتون و رونالد آلن و ترجمه دکتر محسن رضاییان و تعدادی از مراجع دیگر تهیه شده و به همراه مثال های مناسب، علاوه بر مجموعه تصویری، فایل های پاورپوینت و اسلایدهای (Slide) آموزشی به منظور تدریس این درس را نیز به صورت pdf در اختیار قرار می دهد.

این پست  تکمیل شده است و ادامه مباحث آن در زمینه فرآیند مارکوف در پست مجزایی قرار داده شده است. برای دسترسی به ادامه مباحث اینجا کلیک کنید.


جلسه اول: مقدمه

در این جلسه مقدمات مربوط به بحث قابلیت اطمینان بیان شده است. این جلسه شامل:

 • دلیل نیاز به بررسی قابلیت اطمینان
 • تاریخچه بحث 
 • مفهوم قابلیت اطمینان و دسترسی پذیری
 • انواع سیستم ها 
 • ارزیابی کمی و کیفی 
 • تعاریف و مفاهیم
 • معرفی منابع و مراجع

محتویات جلسه اول: فایل تصویری ۷۲۰p، فایل پاورپوینت درس، کتاب مرجع

مدت زمان: ۳۵ دقیقه

پیش نمایش جلسه اول:

این پیش نمایش دارای کیفیت ۱۰۸۰p است ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
 با نگه داشتن نشانگر بر روی گزینه Capture در نوار پایین صفحه نمایش، می‌توانید کیفیت دلخواه را انتخاب کنید.

جلسه دوم: مفاهیم و اصطلاحات 

در این جلسه مفاهیم و اصطلاحات مربوط به بحث قابلیت اطمینان بیان شده است. این جلسه شامل:

 • اصلاحات و تعاریف
 • معیارها و شاخص ها
 • ارزیابی قابلیت اطمینان
 • رابطه با بحث های اقتصادی
 • روش های ارتقا قابلیت اطمینان

محتویات جلسه دوم: فایل تصویری ۷۲۰p، فایل پاورپوینت درس

مدت زمان: ۵۰ دقیقه

پیش نمایش جلسه دوم:

این پیش نمایش دارای کیفیت ۱۰۸۰p است ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
 با نگه داشتن نشانگر بر روی گزینه Capture در نوار پایین صفحه نمایش، می‌توانید کیفیت دلخواه را انتخاب کنید.

جلسه سوم: مبانی احتمالات

در این جلسه مبانی احتمالات مورد نیاز برای ارزیابی قابلیت اطمینان بیان شده است. این جلسه شامل:

 • مفاهیم تئوری احتمالات
 • ترکیب و ترتیب
 • قواعد تلفیق احتمالات
 • توزیع های احتمال
 • متغیرهای تصادفی، توابع چگالی احتمال، توابع توزیع تجمعی احتمال 
 • پارامترهای احتمالاتی اعم از میانگین، واریانس و ممان ها

محتویات جلسه سوم: فایل تصویری ۷۲۰p، فایل پاورپوینت درس

مدت زمان: ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه

پیش نمایش جلسه سوم:

این پیش نمایش دارای کیفیت ۱۰۸۰p است ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
 با نگه داشتن نشانگر بر روی گزینه Capture در نوار پایین صفحه نمایش، می‌توانید کیفیت دلخواه را انتخاب کنید.

جلسه چهارم: مبانی احتمالات: توزیع احتمال دوجمله ای در قابلیت اطمینان

در این جلسه توزیع احتمال دوجمله ای که کاربرد ویژه ای در ارزیابی قابلیت اطمینان دارد مورد بحث قرار گرفته است. این جلسه شامل:

 • مفهوم توزیع دوجمله ای
 • خواص و ویژگی های توزیع دو جمله ای
 • کاربرد مهندسی توزیع دو جمله ای در قبلیت اطمینان
 • مفهوم کاربرد مازاد
 • مفهوم شرایط نیمه بار

محتویات جلسه چهارم: فایل تصویری ۷۲۰p، فایل پاورپوینت درس

مدت زمان: ۵۱ دقیقه

پیش نمایش جلسه چهارم:

این پیش نمایش دارای کیفیت ۱۰۸۰p است ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
 با نگه داشتن نشانگر بر روی گزینه Capture در نوار پایین صفحه نمایش، می‌توانید کیفیت دلخواه را انتخاب کنید.

جلسه پنجم: ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستم های ساده

در این جلسه مدلسازی شبکه ها و ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستم های ساده مورد بحث قرار گرفته است. این جلسه شامل:

 • مفهوم شبکه
 • شبکه های متوالی یا سری
 • شبکه های موازی
 • شبکه های با عضوهای مازاد
 • عضو مازاد استند بای یا آماده به کار
 • عضو مازاد فعال یا اکتیو
 • عضو مازاد با وضعیت دهی بی نقص
 • عضو مازاد با وضعیت دهی با احتمال وقوع نقص

محتویات جلسه پنجم: فایل تصویری ۷۲۰p، فایل پاورپوینت درس

مدت زمان: ۴۶ دقیقه

پیش نمایش جلسه پنجم:

این پیش نمایش دارای کیفیت ۱۰۸۰p است ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
 با نگه داشتن نشانگر بر روی گزینه Capture در نوار پایین صفحه نمایش، می‌توانید کیفیت دلخواه را انتخاب کنید.

جلسه ششم: ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستم های پیچیده

در این جلسه مدلسازی شبکه ها و ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستم های پیچیده مورد بحث قرار گرفته است. این جلسه شامل:

 • مفهوم شبکه پیچیده
 • روش تحلیل احتمال شرطی
 • روش تحلیل کات ست (Cut Set)
 • مفهوم کات ست مینیمال
 • نحوه بدست آوردن کات ست های مینیمال
 • تحلیل به روش تقریبی
 • مقایسه دو روش تحلیل شرطی و کات ست 
 • مثال 

محتویات جلسه ششم: فایل تصویری ۷۲۰p، فایل پاورپوینت درس

مدت زمان: ۴۷ دقیقه

پیش نمایش جلسه ششم:

این پیش نمایش دارای کیفیت ۷۲۰p است ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
 با نگه داشتن نشانگر بر روی گزینه Capture در نوار پایین صفحه نمایش، می‌توانید کیفیت دلخواه را انتخاب کنید.

جلسه هفتم: ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستم های پیچیده (بخش دوم)

در این جلسه ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستم های پیچیده مورد بحث قرار گرفته است. این جلسه شامل:

 • ادامه جلسه ششم
 • روش تحلیل تای ست (Tie Set)
 • روش تحلیل درخت وقایع (Event Tree)
 • تحلیل برای سیستم های مازاد فعال (Continuously Operating)
 • تحلیل برای سیستم های مازاد آماده به کار (Standby)
 • درخت هرس شده
 • روش تحلیل درخت معایب (Fault Tree)
 • روش تحلیل سیستم های با شکست چندگانه 
  • مثال 

محتویات جلسه هفتم: فایل تصویری ۷۲۰p، فایل پاورپوینت درس

مدت زمان: ۵۷ دقیقه

پیش نمایش جلسه هفتم:

این پیش نمایش  دارای کیفیت ۷۲۰p است ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
با نگه داشتن نشانگر بر روی گزینه Capture در نوار پایین صفحه نمایش، می‌توانید کیفیت دلخواه را انتخاب کنید.

جلسه هشتم: توزیع های احتمال در ارزیابی قابلیت اطمینان

در این جلسه سایر توزیع های احتمال مهم در ارزیابی قابلیت اطمینان مورد بحث قرار گرفته اند. این جلسه می تواند برای دانشجویان علاقه مند به بحث توزیع های احتمال در دروس آمار و احتمال مهندسی نیز مناسب باشد. این جلسه شامل:

 • مفاهیم توزیع های احتمال
 • اصطلاحات توزیع ها
 • توزیع احتمال تجمعی، چگالی احتمال و آهنگ وقوع خطر
 • تحلیل اشکال تابع قابلیت اطمینان و منحنی وان حمام (Bath Tube Curve)
 • تقریب توزیع احتمال دوجمله ای و پواسون 
 • مثال 

محتویات جلسه هشتم: فایل تصویری ۷۲۰p، فایل پاورپوینت درس

مدت زمان: ۴۰ دقیقه

پیش نمایش جلسه هشتم:

این پیش نمایش  دارای کیفیت ۷۲۰p است ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.

با نگه داشتن نشانگر بر روی گزینه Capture در نوار پایین صفحه نمایش، می‌توانید کیفیت دلخواه را انتخاب کنید.

جلسه نهم: توزیع های احتمال در ارزیابی قابلیت اطمینان (بخش دوم)

در این جلسه توزیع های احتمال پیوسته مهم در ارزیابی قابلیت اطمینان مورد بحث قرار گرفته اند. این جلسه می تواند برای دانشجویان علاقه مند به بحث توزیع های احتمال در دروس آمار و احتمال مهندسی نیز مناسب باشد. این جلسه شامل:

 • توزیع احتمال نرمال یا گوسی Normal Distribution
 • توزیع احتمال نمایی Exponential Distribution
 • توزیع احتمال گاما Gamma Distribution
 • توزیع احتمال ویبال Weibull Distribution
 • توزیع احتمال یکنواخت یا مستطیلی Uniform Distribution
 • توزیع احتمال ریلی Reyleigh Distribution
 • جدول جمع بندی انواع توزیع ها، قابلیت های اطمینان متناظر آن ها و آهنگ وقوع خطر مربوطه

محتویات جلسه نهم: فایل تصویری ۷۲۰p، فایل پاورپوینت درس

مدت زمان: ۵۵ دقیقه

پیش نمایش جلسه نهم:

این پیش نمایش  دارای کیفیت ۷۲۰p است ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.

با نگه داشتن نشانگر بر روی گزینه Capture در نوار پایین صفحه نمایش، می‌توانید کیفیت دلخواه را انتخاب کنید.

جلسه دهم: توزیع های احتمال در ارزیابی قابلیت اطمینان (بخش سوم)

در این جلسه بحث تقریب یک مجموعه داده با یک توزیع احتمال فرضی مطرح شده است. این جلسه می تواند برای دانشجویان علاقه مند به بحث توزیع های احتمال در دروس آمار و احتمال مهندسی نیز مناسب باشد. این جلسه شامل:

 • ترسیم هیستوگرام فراوانی داده ها
 • تقریب توزیع احتمال داده ها با توزیع احتمال نرمال
 • محاسبه میانگبن و واریانس داده ها
 • آزمون بررسی میزان انطباق توزیع فرضی و داده ها
 • آزمون چی اسکوئر
 • آزمون کلموگروف اسمیرنوف

محتویات جلسه دهم: فایل تصویری ۷۲۰p، فایل پاورپوینت درس، فایل کد نویسی MATLAB

مدت زمان: ۵۰ دقیقه

پیش نمایش جلسه دهم:

این پیش نمایش  دارای کیفیت ۷۲۰p است ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.

با نگه داشتن نشانگر بر روی گزینه Capture در نوار پایین صفحه نمایش، می‌توانید کیفیت دلخواه را انتخاب کنید.

جلسه یازدهم: ارزیابی قابلیت اطمینان بر مبنای توزیع های احتمال (بخش اول)

 این جلسه شامل: تحلیل سیستم ها با استفاده از قابلیت اطمینان بر اساس توزیع های احتمال به جای مقادیر ثابت است.

 • قابلیت اطمینان سیستم ها با شبکه های متوالی
 • قابلیت اطمینان سیستم ها با شبکه های موازی
 • قابلیت اطمینان سیستم ها با برخی عضوهای مازاد

محتویات جلسه یازدهم: فایل تصویری ۷۲۰p، فایل پاورپوینت درس

مدت زمان: ۴۳ دقیقه

پیش نمایش جلسه یازدهم:

این پیش نمایش  دارای کیفیت ۷۲۰p است ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.

با نگه داشتن نشانگر بر روی گزینه Capture در نوار پایین صفحه نمایش، می‌توانید کیفیت دلخواه را انتخاب کنید.

جلسه دوازدهم: ارزیابی قابلیت اطمینان بر مبنای توزیع های احتمال (بخش دوم)

 این جلسه شامل: تحلیل سیستم ها با استفاده از قابلیت اطمینان بر اساس توزیع های احتمال به جای مقادیر ثابت است.

 • قابلیت اطمینان سیستم با اعضای مازاد استندبای
 • قابلیت اطمینان سیستم با اعضای مازاد استندبای با احتمال تغییر وضعیت ناقص
 • قابلیت اطمینان سیستم با اعضای یدکی

محتویات جلسه دوازدهم: فایل تصویری ۷۲۰p، فایل پاورپوینت درس

مدت زمان: ۵۰ دقیقه

پیش نمایش جلسه دوازدهم:

این پیش نمایش  دارای کیفیت ۷۲۰p است ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.

با نگه داشتن نشانگر بر روی گزینه Capture در نوار پایین صفحه نمایش، می‌توانید کیفیت دلخواه را انتخاب کنید.

جلسه سیزدهم: ارزیابی قابلیت اطمینان بر مبنای توزیع های احتمال (بخش نهایی)

 این جلسه شامل: تحلیل سیستم ها با استفاده از قابلیت اطمینان بر اساس توزیع های احتمال به جای مقادیر ثابت است.

 • قابلیت اطمینان سیستم با اعضای مازاد استندبای غیرمتناظر
 • وقوع از کار افتادگی در شرایط آماده به کار بودن عضو
 • قابلیت اطمینان سیستم در مرحله فرسایش
 • اثر تعمییرات در قابلیت اطمینان سیستم

محتویات جلسه سیزدهم: فایل تصویری ۷۲۰p، فایل پاورپوینت درس

مدت زمان: ۵۷ دقیقه

پیش نمایش جلسه سیزدهم:

این پیش نمایش  دارای کیفیت ۷۲۰p است ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.

با نگه داشتن نشانگر بر روی گزینه Capture در نوار پایین صفحه نمایش، می‌توانید کیفیت دلخواه را انتخاب کنید.

لطفا برای خرید کلیک بفرمایید.

توجه توجه!!: در صورتیکه مایل به پرداخت از طریق کارت می باشید هزینه را به شماره کارت زیر (بنام موسی پور) واریز فرموده و سپس اطلاعات زیر رو به شماره زیر پیامک کنید. بعد از پرداخت و پیامک نمودن اطلاعات زیر لینک دانلود رو به ایمیلتون می فرستیم.

شماره پرداخت

محصول و جلسات خریداری شده

ایمیل

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۹۱۱۳۵۳

شماره موبایل: ۰۹۱۶۲۹۶۳۸۷۰

۶ نظر

 1. ببخشید امکانش هست این آموزش رو با برنامه نویسی متلب هم داشته باشید؟
  و اگر شخصی به صورت خصوصی آموزش خاصی رو درخواست بده امکان پذیر خواهد بود؟
  سپاس

  [پاسخ]

  دکتر فرجی پاسخ در تاريخ اسفند ۲۸ام, ۱۳۹۵ ۶:۲۱ ب.ظ:

  @Ati,
  سلام دوست عزیز انشالله به ترتیب که مطالب جلو می روند وارد بحث هایی که شبیه سازی کد نویسی هم دارند خواهیم شد. مباحثی رو که احتیاج دارید اعلام کنید
  در مورد آموزش خصوصی کلیه مطالبی هم که در سایت هست باید بگم که بله این امکان وجود داره و می توتید در این رابطه با مدیریت سایت تماس بگیرید تا شرایط رو براتون توضیح بدن

  [پاسخ]

 2. سلام
  فایل پنجم کماکان قابل دانلود نیست. متاسفانه میزان خطا در این سایت بطور عجیبی زیاده. تقریبا هر باری که بنده خریدی انجام دادم، لینک یا لینکهایی غیرقابل دانلود بوده. لطفا پیگیری بفرمائید.

  [پاسخ]

  دکتر فرجی پاسخ در تاريخ اسفند ۸ام, ۱۳۹۵ ۲:۴۴ ب.ظ:

  @ali vedad,
  دوست عزیز مجددا پوزش بنده را بپذیرید. لینک را بازبینی و اصلاح کردم. از صبوری شما تشکر می کنم. لطفا مجددا دانلود بفرمایید

  [پاسخ]

 3. سلام
  فایلها قابل دانلود نیستند…پیگیری بفرمائید…..

  [پاسخ]

  مونا فرجی پاسخ در تاريخ بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۵ ۸:۱۶ ق.ظ:

  @ali vedad,
  با سلام
  با تشکر از تذکر شما، لینک های مربوطه اصلاح گردید.
  لطفا مجددا به صفحه مربوطه مراجعه نمایید
  سپاسگزارم

  [پاسخ]

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *